หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2561
ไฟล์แนบ    EB14 ล่าสุด_11121_5d0c4cd896ce1.pdf1.บันทึกขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
2.แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) (ประจำเดือน ตุลาคม 2561)
2.1 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
2.2 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างการแพทย์
2.3 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา
2.4 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงานทันตกรรม
2.5 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิทยาศาสตร์การแพทย์
3.แบบฟอร์มการขอการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของโรงพยาบาล


โรงพยาบาลเชียงดาว หมู่ 2 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
E-mail : cdhchiangdao60@gmail.com โทร 053-455074 โทรสาร 053-455249
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : CDH_Admin
 HosThai.com