หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศ
 
ลำดับ ประเภทการประกาศ ชื่อประกาศ เวลา/วันที่โพส
1 . ประกาศทั่วไป eb8 บันทึกข้อความขออนุญาตเปยแพร่ฯประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่มีผลการประเม... 15:20:00 - 23 ธ.ค. 2563
2 . ประกาศทั่วไป eb8 ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่นดีมาก 15:17:00 - 23 ธ.ค. 2563
3 . ประกาศทั่วไป EB 2.10 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน 17:39:00 - 17 ธ.ค. 2563
4 . ประกาศทั่วไป EB 2.6 หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแกไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและป... 17:29:00 - 17 ธ.ค. 2563
5 . ประกาศทั่วไป EB 2.5 หลักเกณฑ์ /ขั้นตอนการแก้ไขปีญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน... 16:10:00 - 17 ธ.ค. 2563
6 . ประกาศทั่วไป ระเบียบการเข้าพักอาศัยบ้านพักโรงพยาบาลเชียงดาว 16:09:00 - 15 ธ.ค. 2563
7 . ประกาศทั่วไป EB4 ข้อ3 (3.3) แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2564ไตรมาส 1 ชุดที่ 2 15:35:00 - 04 ธ.ค. 2563
8 . ประกาศทั่วไป การดำเนินงานตามบทบาทภารกิจของโรงพยาบาลเชียงดาว 15:16:00 - 02 ธ.ค. 2563
9 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานการเผยแพร่ข้อมูลต่... 14:15:00 - 02 ธ.ค. 2563
10 . ประกาศทั่วไป คำสั่งและมาตรการ วางระะบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 14:14:00 - 02 ธ.ค. 2563
11 . ประกาศทั่วไป การกำหนดมาตรการและวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 14:12:00 - 02 ธ.ค. 2563
12 . ประกาศทั่วไป EB1 กรอบแนวทาง 13:07:00 - 02 ธ.ค. 2563
13 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ7และ8รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือใหม้บริ... 10:43:00 - 02 ธ.ค. 2563
14 . ประกาศทั่วไป EB 2 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ แผนพัฒนาบุคลากรและอัตรากำลัง ประจำปีงบปร... 10:11:00 - 02 ธ.ค. 2563
15 . ประกาศทั่วไป EB 2 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (นโยบายและยุทธศาสตร์ )64 10:10:00 - 02 ธ.ค. 2563
16 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 6คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทุจริตประพฤติมิชอบ+ฟอร์ม ปี2564 10:36:00 - 01 ธ.ค. 2563
17 . ประกาศทั่วไป แผนพัฒนาบุคลากรและแผนอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ 2564 10:36:00 - 01 ธ.ค. 2563
18 . ประกาศทั่วไป EB2ข้อ5คู่มือปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป+ฟอร์ม ปี64 10:35:00 - 01 ธ.ค. 2563
19 . ประกาศทั่วไป การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 10:33:00 - 01 ธ.ค. 2563
20 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2564 10:15:00 - 01 ธ.ค. 2563
21 . ประกาศทั่วไป แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2564 09:26:00 - 01 ธ.ค. 2563
22 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 10:33:00 - 20 ต.ค. 2563
23 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 4 การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 10:22:00 - 20 ต.ค. 2563
24 . ประกาศทั่วไป EB 2.3.1 ปี 2563 ครั้งที่ 1 09:50:00 - 05 ก.ย. 2563
25 . ประกาศทั่วไป EB 25 ปี 2563 ครั้งที่ 2 19:19:00 - 03 ก.ย. 2563
26 . ประกาศทั่วไป EB 25.4 ปี 2563 ครั้งที่ 2 19:12:00 - 03 ก.ย. 2563
27 . ประกาศทั่วไป EB 21.5 ปี 2563 ครั้งที่ 2 18:41:00 - 03 ก.ย. 2563
28 . ประกาศทั่วไป EB 21.4 ปี 2563 ครั้งที่ 2 18:34:00 - 03 ก.ย. 2563
29 . ประกาศทั่วไป EB 25.5 ปี 2563 รอบที่ 2 18:12:00 - 03 ก.ย. 2563
30 . ประกาศทั่วไป EB 12.1 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติกา... 17:36:00 - 03 ก.ย. 2563
31 . ประกาศทั่วไป EB 12.2 ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมา... 17:36:00 - 03 ก.ย. 2563
32 . ประกาศทั่วไป EB17 ข้อ4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผล ประกาศ มาตรการการป้... 16:52:00 - 03 ก.ย. 2563
33 . ประกาศทั่วไป EB22 ข้อ4หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบรายงานสรุปผลฯ ไตรมาส 4 ปี63 16:47:00 - 03 ก.ย. 2563
34 . ประกาศทั่วไป แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ 16:46:00 - 03 ก.ย. 2563
35 . ประกาศทั่วไป EB24 ข้อ1 (1.2) บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร ไตรมาส 4 63 16:26:00 - 03 ก.ย. 2563
36 . ประกาศทั่วไป EB17 ข้อ5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ หน่วยงาน หรือสื่อสาร... 15:58:00 - 03 ก.ย. 2563
37 . ประกาศทั่วไป EB24 ข้อ 2 (2.3)แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ไตรมาส 4 15:19:00 - 03 ก.ย. 2563
38 . ประกาศทั่วไป EB24 ข้อ2.1 แบบฟอร์มที่ 3 การติดตามประเมินผลชมรมจริยธรรม ไตรมาส 4 15:14:00 - 03 ก.ย. 2563
39 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ไตรมาส 4 EB 16 15:12:00 - 03 ก.ย. 2563
40 . ประกาศทั่วไป EB16 ข้อ 7 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน 63 15:07:00 - 03 ก.ย. 2563
41 . ประกาศทั่วไป EB25 ไตรมาส 4แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 15:07:00 - 03 ก.ย. 2563
42 . ประกาศทั่วไป EB16 ข้อ5 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงาน 15 วัน มิ.ย-ส.ค 63 030963ไตรมาส4 15:05:00 - 03 ก.ย. 2563
43 . ประกาศทั่วไป EB24 ข้อ1 (1.3) แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ ปี63 ไตรมาส 4 15:03:00 - 03 ก.ย. 2563
44 . ประกาศทั่วไป EB24 ข้อ1 1.1รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการแผนปฏิบัติการป้องกัน ฯ ไตรมาส 4 ป... 15:01:00 - 03 ก.ย. 2563
45 . ประกาศทั่วไป EB24 ข้อ2.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ ไตรมาส 4 ปี63 14:11:00 - 03 ก.ย. 2563
46 . ประกาศทั่วไป EB24 ข้อ2.2 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบ/สั่งการ ไตรมาส 4 ปี63 14:09:00 - 03 ก.ย. 2563
47 . ประกาศทั่วไป EB 24 ข้อ 2 (2.1)แบบฟอร์มที่ 2,3 ชมรมจริยธรรม 14:03:00 - 03 ก.ย. 2563
48 . ประกาศทั่วไป EB 2.3.1 ปี 2563 08:48:00 - 03 ก.ย. 2563
49 . ประกาศทั่วไป EB14 หลักฐานการ printscreen 10:17:00 - 11 มิ.ย. 2563
50 . ประกาศทั่วไป EB14 ข้อ2 ประกาศรายชื่อข้าราชการในสังกัดที่มีผลการประเมินผลในระดับดีเด่นและดีมาก... 08:16:00 - 11 มิ.ย. 2563
51 . ประกาศทั่วไป EB14 ข้อ3 ภาพถ่ายประกอบการปิดประกาศ 63 08:16:00 - 11 มิ.ย. 2563
52 . ประกาศทั่วไป EB14 ข้อ1 บันทึกข้อความลงนามประกาศและเผยแพร่รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลก... 08:14:00 - 11 มิ.ย. 2563
53 . ประกาศทั่วไป EB16 หลักฐานการ print screen ไตรมาส 3 09:16:00 - 09 มิ.ย. 2563
54 . ประกาศทั่วไป EB16 รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการร้องเรียนภายใน 15 วัน ไตรมาส3 08:54:00 - 09 มิ.ย. 2563
55 . ประกาศทั่วไป EB16 ใบขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล ไตรมาส 3 63 08:48:00 - 09 มิ.ย. 2563
56 . ประกาศทั่วไป EB2 แผนจัดซื้อจัดจ้าง(ปรับแผนครึ่งปี) 63 14:44:00 - 28 ม.ย. 2563
57 . ประกาศทั่วไป EB 24 Print Screen 16:51:00 - 11 มี.ค. 2563
58 . ประกาศทั่วไป EB 23 Print Screen 16:49:00 - 11 มี.ค. 2563
59 . ประกาศทั่วไป EB 18.1 ปี 2563 16:47:00 - 11 มี.ค. 2563
60 . ประกาศทั่วไป EB 18.4 ปี 2563 16:47:00 - 11 มี.ค. 2563
61 . ประกาศทั่วไป EB 19.5 ปี 2563 16:24:00 - 11 มี.ค. 2563
62 . ประกาศทั่วไป EB 19.4 ปี 2563 16:18:00 - 11 มี.ค. 2563
63 . ประกาศทั่วไป EB 19.3 ปี 2563 16:17:00 - 11 มี.ค. 2563
64 . ประกาศทั่วไป EB 19.2 ปี 2563 16:16:00 - 11 มี.ค. 2563
65 . ประกาศทั่วไป EB 19.1 ปี 2563 16:14:00 - 11 มี.ค. 2563
66 . ประกาศทั่วไป EB 18.5 ปี 2563 13:46:00 - 11 มี.ค. 2563
67 . ประกาศทั่วไป EB 23.2 ปี 2563 18:45:00 - 10 มี.ค. 2563
68 . ประกาศทั่วไป EB 18.3 ปี 2563 18:43:00 - 10 มี.ค. 2563
69 . ประกาศทั่วไป EB 18.2 ปี 2563 18:18:00 - 10 มี.ค. 2563
70 . ประกาศทั่วไป EB 22.4 ปี 2563 16:41:00 - 10 มี.ค. 2563
71 . ประกาศทั่วไป EB 6.6 ปี 2563 16:18:00 - 10 มี.ค. 2563
72 . ประกาศทั่วไป EB 5.5 ปี 2563 16:17:00 - 10 มี.ค. 2563
73 . ประกาศทั่วไป EB 7.5 ปี 2563 15:57:00 - 10 มี.ค. 2563
74 . ประกาศทั่วไป EB 16.7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนข... 14:07:00 - 10 มี.ค. 2563
75 . ประกาศทั่วไป EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่... 14:04:00 - 10 มี.ค. 2563
76 . ประกาศทั่วไป EB 9.9.2 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์โรงพยาบาลเชียงดาว 10:29:00 - 10 มี.ค. 2563
77 . ประกาศทั่วไป EB 7.6 ปี 2563 10:19:00 - 10 มี.ค. 2563
78 . ประกาศทั่วไป EB 6.7 ปี 2563 10:17:00 - 10 มี.ค. 2563
79 . ประกาศทั่วไป EB 5.6 ปี 2563 10:13:00 - 10 มี.ค. 2563
80 . ประกาศทั่วไป แผนยุทธศาสตร์ชาติ(พ.ศ. 2561 - 2580) 18:06:00 - 09 มี.ค. 2563
81 . ประกาศทั่วไป นโยบายรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข 17:51:00 - 09 มี.ค. 2563
82 . ประกาศทั่วไป EB 25.4 , 25.5 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 17:42:00 - 09 มี.ค. 2563
83 . ประกาศทั่วไป EB 25.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ 17:41:00 - 09 มี.ค. 2563
84 . ประกาศทั่วไป EB 25.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผย... 17:39:00 - 09 มี.ค. 2563
85 . ประกาศทั่วไป EB 25.2 กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฎิบัติงานเจ้าหน้าที่ 17:38:00 - 09 มี.ค. 2563
86 . ประกาศทั่วไป EB 13.4 ปี 2563 16:52:00 - 09 มี.ค. 2563
87 . ประกาศทั่วไป EB 13.5 ปี 2563 16:30:00 - 09 มี.ค. 2563
88 . ประกาศทั่วไป EB 13.3 ปี 2563 16:29:00 - 09 มี.ค. 2563
89 . ประกาศทั่วไป EB 13.2 ปี 2563 16:28:00 - 09 มี.ค. 2563
90 . ประกาศทั่วไป EB 13.1 ปี 2563 16:27:00 - 09 มี.ค. 2563
91 . ประกาศทั่วไป EB 16.5 ปี 2563 15:57:00 - 09 มี.ค. 2563
92 . ประกาศทั่วไป EB 16.4 ปี 2563 15:55:00 - 09 มี.ค. 2563
93 . ประกาศทั่วไป EB 9.4.3.1 ปี 2563 15:21:00 - 09 มี.ค. 2563
94 . ประกาศทั่วไป EB 9.4.2 ปี 2563 15:20:00 - 09 มี.ค. 2563
95 . ประกาศทั่วไป EB 9.4.1 ปี 2563 15:18:00 - 09 มี.ค. 2563
96 . ประกาศทั่วไป EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยกา... 14:17:00 - 09 มี.ค. 2563
97 . ประกาศทั่วไป EB 22.5 ปี 2563 11:28:00 - 09 มี.ค. 2563
98 . ประกาศทั่วไป EB 25.3 ปี 2563 17:09:00 - 06 มี.ค. 2563
99 . ประกาศทั่วไป EB 22.2 ปี 2563 16:29:00 - 06 มี.ค. 2563
100 . ประกาศทั่วไป EB 21.5 ปี 2563 16:08:00 - 06 มี.ค. 2563
101 . ประกาศทั่วไป EB 21.4 ปี 2563 16:07:00 - 06 มี.ค. 2563
102 . ประกาศทั่วไป EB23 (1.2.4)แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการฯ 15:45:00 - 06 มี.ค. 2563
103 . ประกาศทั่วไป EB23 (1.2.3)รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ 15:43:00 - 06 มี.ค. 2563
104 . ประกาศทั่วไป EB 16.8 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 11:35:00 - 06 มี.ค. 2563
105 . ประกาศทั่วไป EB 16.6 ระบบตอบสนองการร้องเรียน 11:33:00 - 06 มี.ค. 2563
106 . ประกาศทั่วไป EB 16.4 แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน 11:31:00 - 06 มี.ค. 2563
107 . ประกาศทั่วไป EB 16.3.2 คู่มือการรับเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ 10:30:00 - 06 มี.ค. 2563
108 . ประกาศทั่วไป EB 16.3.1 คู่มือการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป 10:28:00 - 06 มี.ค. 2563
109 . ประกาศทั่วไป EB16.2 ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน 09:26:00 - 06 มี.ค. 2563
110 . ประกาศทั่วไป EB 16.1 คำสั่งผู้รับผิดชอบ 09:24:00 - 06 มี.ค. 2563
111 . ประกาศทั่วไป EB 8.4 ปี 2563 18:33:00 - 04 มี.ค. 2563
112 . ประกาศทั่วไป EB 8.5 ปี 2563 18:33:00 - 04 มี.ค. 2563
113 . ประกาศทั่วไป EB 8.3 ปี 2563 18:32:00 - 04 มี.ค. 2563
114 . ประกาศทั่วไป EB 8.2 ปี 2563 18:31:00 - 04 มี.ค. 2563
115 . ประกาศทั่วไป EB 8.1 ปี 2563 18:28:00 - 04 มี.ค. 2563
116 . ประกาศทั่วไป EB 12.2 ปี 2563 16:02:00 - 04 มี.ค. 2563
117 . ประกาศทั่วไป EB 12.1 ปี 2563 16:00:00 - 04 มี.ค. 2563
118 . ประกาศทั่วไป EB 7.1 ปี 2563 17:49:00 - 03 มี.ค. 2563
119 . ประกาศทั่วไป EB24 ข้อ1 (1.2) บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร ไตรมาส 2 63 15:53:00 - 02 มี.ค. 2563
120 . ประกาศทั่วไป EB24 ข้อ1 (1.1)รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการไตรมาส 2 ปีงบ63 15:51:00 - 02 มี.ค. 2563
121 . ประกาศทั่วไป EB24 ข้อ1 (1.3) แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ ปี63 15:50:00 - 02 มี.ค. 2563
122 . ประกาศทั่วไป EB 17.5 ปี 2563 15:47:00 - 02 มี.ค. 2563
123 . ประกาศทั่วไป EB 17.4 ปี 2563 15:46:00 - 02 มี.ค. 2563
124 . ประกาศทั่วไป EB23 (1.2.1)คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน 15:41:00 - 02 มี.ค. 2563
125 . ประกาศทั่วไป EB23 (1.2.2)(1.4)แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม 15:38:00 - 02 มี.ค. 2563
126 . ประกาศทั่วไป EB23 (1.1)(1.3)แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประม... 15:28:00 - 02 มี.ค. 2563
127 . ประกาศทั่วไป EB23 ข้อ 2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผรฯปีงบประมาณ... 15:26:00 - 02 มี.ค. 2563
128 . ประกาศทั่วไป EB23 ข้อ3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 15:20:00 - 02 มี.ค. 2563
129 . ประกาศทั่วไป EB24 ข้อ2.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ ปี63 15:14:00 - 02 มี.ค. 2563
130 . ประกาศทั่วไป EB24 ข้อ2.1 แบบฟอร์มที่ 3 การติดตามประเมินผลชมรมจริยธรรม 15:12:00 - 02 มี.ค. 2563
131 . ประกาศทั่วไป EB24 ข้อ2.1 แบบฟอร์มที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานชมรมจริยธรรม 15:10:00 - 02 มี.ค. 2563
132 . ประกาศทั่วไป EB24 ข้อ2.2 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบ/สั่งการ 15:08:00 - 02 มี.ค. 2563
133 . ประกาศทั่วไป พ.ร.บ.มาตราฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 15:38:00 - 28 ก.พ. 2563
134 . ประกาศทั่วไป EB 10.2 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน 15:18:00 - 27 ก.พ. 2563
135 . ประกาศทั่วไป EB 26.2 ปี 2563 10:23:00 - 26 ก.พ. 2563
136 . ประกาศทั่วไป EB 26.3 ปี 2563 10:23:00 - 26 ก.พ. 2563
137 . ประกาศทั่วไป EB 26.1 ปี 2563 10:22:00 - 26 ก.พ. 2563
138 . ประกาศทั่วไป EB 3.3.1 ปี 2563 16:48:00 - 21 ก.พ. 2563
139 . ประกาศทั่วไป EB 22.3 ปี 2563 16:41:00 - 21 ก.พ. 2563
140 . ประกาศทั่วไป EB 22.1 ปี 2563 16:40:00 - 21 ก.พ. 2563
141 . ประกาศทั่วไป EB 9.8 ปี 2563 10:39:00 - 21 ก.พ. 2563
142 . ประกาศทั่วไป EB 9.7.2 ปี 2563 10:29:00 - 21 ก.พ. 2563
143 . ประกาศทั่วไป EB 9.5 ปี 2563 10:14:00 - 21 ก.พ. 2563
144 . ประกาศทั่วไป EB 7.3 ปี 2563 16:26:00 - 12 ก.พ. 2563
145 . ประกาศทั่วไป ขอประชาสัมพันธ์แผนผังเข้า-ออก โรงพยาบาลเชียงดาว เพื่อคัดกรองและป้องกันการแพร่ระบ... 09:52:00 - 06 ก.พ. 2563
146 . ประกาศทั่วไป EB 7.4 ปี 2563 17:51:00 - 04 ก.พ. 2563
147 . ประกาศทั่วไป EB 6.5 ปี 2563 17:41:00 - 04 ก.พ. 2563
148 . ประกาศทั่วไป EB 5.4 ปี 2563 14:52:00 - 04 ก.พ. 2563
149 . ประกาศทั่วไป EB 7.2 ปี 2563 17:50:00 - 03 ก.พ. 2563
150 . ประกาศทั่วไป EB 6.2 , 6.4 ปี 2563 17:39:00 - 03 ก.พ. 2563
151 . ประกาศทั่วไป EB 6.1 ปี 2563 17:38:00 - 03 ก.พ. 2563
152 . ประกาศทั่วไป EB 5.1 ปี 2563 14:50:00 - 03 ก.พ. 2563
153 . ประกาศทั่วไป EB 5.2 ปี 2563 14:47:00 - 30 ม.ค. 2563
154 . ประกาศทั่วไป EB 6.3 ปี 2563 14:08:00 - 30 ม.ค. 2563
155 . ประกาศทั่วไป EB 5.3 ปี 2563 11:07:00 - 30 ม.ค. 2563
156 . ประกาศทั่วไป EB 10.1 บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วย... 15:16:00 - 22 ม.ค. 2563
157 . ประกาศทั่วไป EB 21.3 ปี 2563 16:05:00 - 21 ม.ค. 2563
158 . ประกาศทั่วไป EB 21.2 ปี 2563 16:04:00 - 21 ม.ค. 2563
159 . ประกาศทั่วไป EB 21.1 ปี 2563 16:03:00 - 21 ม.ค. 2563
160 . ประกาศทั่วไป EB3 ข้อ1 (1.5) Print Screen จากระบบ Web Site หน่วยงาน ไตรมาส 2 ปี63 15:52:00 - 17 ม.ค. 2563
161 . ประกาศทั่วไป EB 17.3 ปี 2563 15:46:00 - 17 ม.ค. 2563
162 . ประกาศทั่วไป EB3 ข้อ1.2 (1.2.2)เอกสารเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางเครือข่ายสารสนเทศของ... 15:40:00 - 17 ม.ค. 2563
163 . ประกาศทั่วไป EB3 ข้อ1.1 (1.1.2) เอกสารเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางเครือข่ายสารสนเทศขอ... 15:37:00 - 17 ม.ค. 2563
164 . ประกาศทั่วไป EB 17.2 ปี 2563 15:45:00 - 16 ม.ค. 2563
165 . ประกาศทั่วไป EB 17.1 ปี 2563 15:43:00 - 16 ม.ค. 2563
166 . ประกาศทั่วไป EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารชน 2563 15:02:00 - 24 ธ.ค. 2562
167 . ประกาศทั่วไป EB3(1.4)ภาพถ่ายการปิดประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจากบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน... 11:53:00 - 16 ธ.ค. 2562
168 . ประกาศทั่วไป EB3 ข้อ1.1 (1.1.1)เอกสารเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางเครือข่ายสารสนเทศของ... 13:56:00 - 13 ธ.ค. 2562
169 . ประกาศทั่วไป EB3 ข้อ1.2 (1.2.1)เอกสารเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางเครือข่ายสารสนเทศของ... 17:00:00 - 09 ธ.ค. 2562
170 . ประกาศทั่วไป EB 11.2 ปี 2563 15:58:00 - 28 พ.ย. 2562
171 . ประกาศทั่วไป EB 11.1 ปี 2563 15:56:00 - 28 พ.ย. 2562
172 . ประกาศทั่วไป EB 20.3 ปี 2563 15:59:00 - 26 พ.ย. 2562
173 . ประกาศทั่วไป EB 20.2 ปี 2563 15:58:00 - 26 พ.ย. 2562
174 . ประกาศทั่วไป EB 20.5 ปี 2563 16:01:00 - 21 พ.ย. 2562
175 . ประกาศทั่วไป EB 20.4 ปี 2563 16:00:00 - 21 พ.ย. 2562
176 . ประกาศทั่วไป EB 20.1 ปี 2563 15:57:00 - 18 พ.ย. 2562
177 . ประกาศทั่วไป EB14 ณเดือนกรกฎาคม2562 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏ... 14:04:00 - 16 ส.ค. 2562
178 . ประกาศทั่วไป รายงานผลดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 15:46:00 - 15 ส.ค. 2562
179 . ประกาศทั่วไป EB16 รอบ 12 เดือน การกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง 14:04:00 - 14 ส.ค. 2562
180 . ประกาศทั่วไป EB16 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 13:58:00 - 14 ส.ค. 2562
181 . ประกาศทั่วไป EB25 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงานประจำเดือน ตุลาค... 13:40:00 - 14 ส.ค. 2562
182 . ประกาศทั่วไป EB9 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตาม... 11:51:00 - 14 ส.ค. 2562
183 . ประกาศทั่วไป EB25 การกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง รอบที่ 2 ตัดยอด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 11:40:00 - 14 ส.ค. 2562
184 . ประกาศทั่วไป คู่มือกระบวนการปฏิบัติงานการให้บริการ (Flow Chart) ไตรมาส 4 11:10:00 - 14 ส.ค. 2562
185 . ประกาศทั่วไป EB12 รอบที่ 2 2562 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติรา... 10:46:00 - 14 ส.ค. 2562
186 . ประกาศทั่วไป EB9 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจ... 10:10:00 - 14 ส.ค. 2562
187 . ประกาศทั่วไป EB21 รอบที่ 2 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรก... 10:03:00 - 14 ส.ค. 2562
188 . ประกาศทั่วไป EB25 รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางประจำเดือน กรกฎาคม 2562 09:11:00 - 13 ส.ค. 2562
189 . ประกาศทั่วไป EB8 รอบที่ 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อส... 13:13:00 - 09 ส.ค. 2562
190 . ประกาศทั่วไป EB24 ไตรมาส 4 2562 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามก... 11:50:00 - 08 ส.ค. 2562
191 . ประกาศทั่วไป EB17 การกำกับติดตาม ณ กค.62 หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการ กลไก หรือวางระบบในการป้อง... 15:37:00 - 05 ส.ค. 2562
192 . ประกาศทั่วไป คู่มือกระบวนการปฏิบัติงานการให้บริการ (Flow Chart) ไตรมาส 3 11:09:00 - 01 ส.ค. 2562
193 . ประกาศทั่วไป EB25 รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางประจำเดือน มิถุนายน 2562 08:10:00 - 04 ก.ค 2562
194 . ประกาศทั่วไป รายงานผลดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 14:34:00 - 03 ก.ค 2562
195 . ประกาศทั่วไป EB14 ณเดือนมิถุนายน 2562 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการ... 11:30:00 - 27 มิ.ย. 2562
196 . ประกาศทั่วไป แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2562 15:46:00 - 13 มิ.ย. 2562
197 . ประกาศทั่วไป EB26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการ... 13:32:00 - 04 มิ.ย. 2562
198 . ประกาศทั่วไป EB25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าห... 10:23:00 - 03 มิ.ย. 2562
199 . ประกาศทั่วไป EB25 รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางประจำเดือน พฤษภาคม 2562 10:12:00 - 03 มิ.ย. 2562
200 . ประกาศทั่วไป EB19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกล... 09:57:00 - 03 มิ.ย. 2562
201 . ประกาศทั่วไป อัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 ส่วนที่ 3 15:52:00 - 16 พ.ค. 2562
202 . ประกาศทั่วไป อัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 ส่วนที่ 1 15:51:00 - 16 พ.ค. 2562
203 . ประกาศทั่วไป อัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 ส่วนที่ 2 15:51:00 - 16 พ.ค. 2562
204 . ประกาศทั่วไป คู่มือกระบวนการปฏิบัติงานการให้บริการ (Flow Chart) ไตรมาส 2 10:58:00 - 15 พ.ค. 2562
205 . ประกาศทั่วไป อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 08:55:00 - 09 พ.ค. 2562
206 . ประกาศทั่วไป EB25 รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางประจำเดือน เมษายน 2562 14:09:00 - 30 ม.ย. 2562
207 . ประกาศทั่วไป EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการ... 10:43:00 - 01 ม.ย. 2562
208 . ประกาศทั่วไป EB9 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการตำเนินงานตาม... 15:37:00 - 25 มี.ค. 2562
209 . ประกาศทั่วไป แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลเชียงดาว ประจำปีงบประมาณ 2562(ปรับแผน) 10:30:00 - 25 มี.ค. 2562
210 . ประกาศทั่วไป EB 6 ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของห... 08:41:00 - 25 มี.ค. 2562
211 . ประกาศทั่วไป EB 7 ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยง... 08:40:00 - 25 มี.ค. 2562
212 . ประกาศทั่วไป EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่ววนร่วมในกา... 08:38:00 - 25 มี.ค. 2562
213 . ประกาศทั่วไป Strategy Map Template Chiangdao (แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลเชียงดาว) 14:47:00 - 20 มี.ค. 2562
214 . ประกาศทั่วไป ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย รพช.เชียงดาว 09:45:00 - 19 มี.ค. 2562
215 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 10:53:00 - 18 มี.ค. 2562
216 . ประกาศทั่วไป EB25 รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 13:07:00 - 14 มี.ค. 2562
217 . ประกาศทั่วไป EB25 รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางประจำเดือน มีนาคม 2562 10:08:00 - 14 มี.ค. 2562
218 . ประกาศทั่วไป EB10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี 11:02:00 - 13 มี.ค. 2562
219 . ประกาศทั่วไป MOPH Code 11:00:00 - 13 มี.ค. 2562
220 . ประกาศทั่วไป จริยธรรมข้าราชการพลเรือน 10:43:00 - 13 มี.ค. 2562
221 . ประกาศทั่วไป EB16 รอบ 6 เดือน การกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง 13:44:00 - 08 มี.ค. 2562
222 . ประกาศทั่วไป EB25 การกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง รอบที่ 1 ตัดยอด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 09:10:00 - 08 มี.ค. 2562
223 . ประกาศทั่วไป EB24 ไตรมาส2 2562 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามกา... 09:00:00 - 08 มี.ค. 2562
224 . ประกาศทั่วไป คู่มือกระบวนการปฏิบัติงานการให้บริการ(Flow chart) 09:00:00 - 06 มี.ค. 2562
225 . ประกาศทั่วไป EB8 รอบที่ 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อส... 15:12:00 - 05 มี.ค. 2562
226 . ประกาศทั่วไป EB22 หน่วยงานมีประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความภายในหน่วยงานในการให้ควา... 11:33:00 - 13 ก.พ. 2562
227 . ประกาศทั่วไป EB16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของห... 10:09:00 - 12 ก.พ. 2562
228 . ประกาศทั่วไป EB23หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง 14:10:00 - 31 ม.ค. 2562
229 . ประกาศทั่วไป ตารางการให้บริการของโรงพยาบาลเชียงดาว 10:24:00 - 31 ม.ค. 2562
230 . ประกาศทั่วไป แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข 09:37:00 - 29 ม.ค. 2562
231 . ประกาศทั่วไป แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) 09:35:00 - 29 ม.ค. 2562
232 . ประกาศทั่วไป กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง ปี 60 09:32:00 - 29 ม.ค. 2562
233 . ประกาศทั่วไป ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2560 09:19:00 - 29 ม.ค. 2562
234 . ประกาศทั่วไป คำรับรอง ปี 62 09:07:00 - 29 ม.ค. 2562
235 . ประกาศทั่วไป คู่มือมาตราฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 09:02:00 - 29 ม.ค. 2562
236 . ประกาศทั่วไป EB17 หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการ กลไก หรือวางระบบในการป้องกันการรับสินบน 13:10:00 - 28 ม.ค. 2562
237 . ประกาศทั่วไป นโยบายปลัดกระทรวงสาธรณสุข 13:43:00 - 25 ม.ค. 2562
238 . ประกาศทั่วไป EB18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่ว... 10:53:00 - 21 ม.ค. 2562
239 . ประกาศทั่วไป EB25 รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางประจำเดือน มกราคม 2562 09:07:00 - 21 ม.ค. 2562
240 . ประกาศทั่วไป EB21 รอบที่ 1 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรก... 13:45:00 - 12 ม.ค. 2562
241 . ประกาศทั่วไป EB20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 11:15:00 - 11 ม.ค. 2562
242 . ประกาศทั่วไป EB 15 ประกาศเจตจำนงสุจริต 09:20:00 - 11 ม.ค. 2562
243 . ประกาศทั่วไป EB25 รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางประจำเดือน ธันวาคม 2561 09:06:00 - 28 ธ.ค. 2561
244 . ประกาศทั่วไป EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่า... 09:52:00 - 04 ธ.ค. 2561
245 . ประกาศทั่วไป EB25 รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางประจำเดือน พฤษจิกายน 2561 15:04:00 - 30 พ.ย. 2561
246 . ประกาศทั่วไป EB12 รอบที่ 1 2562 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติรา... 13:55:00 - 26 พ.ย. 2561
247 . ประกาศทั่วไป EB11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำ... 13:51:00 - 26 พ.ย. 2561
248 . ประกาศทั่วไป EB25 รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางประจำเดือน ตุลาคม 2561 13:56:00 - 26 ต.ค. 2561
249 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานปี 2560 08:46:00 - 20 มิ.ย. 2561
250 . ประกาศทั่วไป ข้อมูลประชากรกลางปีแยกชายหญิง ประจำปี 2560 08:57:00 - 15 มิ.ย. 2561
251 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือ(Work Manual) 10:08:00 - 12 มิ.ย. 2561
252 . ประกาศทั่วไป วาระการประชุมกลุ่มบุคลากรรณรงค์เพื่อเสริมสร้างการบริหารงานโปร่งใส 16:50:00 - 31 พ.ค. 2561
253 . ประกาศทั่วไป คู่มือระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก โครงการเพื่อคนพิการ ... 14:11:00 - 31 พ.ค. 2561
254 . ประกาศทั่วไป การป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการกิจหลักและภารกิจสนุนปี 2561 16:20:00 - 29 มี.ค. 2561
255 . ประกาศทั่วไป เผนแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 10:17:00 - 29 มี.ค. 2561
256 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือ(Work manual) 16:37:00 - 28 มี.ค. 2561
257 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการบริหารงานเพื่อความโปร่งใสการจัดกิจกรรมปี 2561 11:14:00 - 28 มี.ค. 2561
258 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินการกามแผนปฏิบัติการป้องกัน และ ปราบปรามการทุจริต ประจำปี2561 (ไ... 11:11:00 - 28 มี.ค. 2561
259 . ประกาศทั่วไป ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561(งบดำเนินงาน) 10:55:00 - 23 มี.ค. 2561
260 . ประกาศทั่วไป คู่มือระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 21:42:00 - 22 มี.ค. 2561
261 . ประกาศทั่วไป การปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อปฏิบัติงานเพื่อปกป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 20:57:00 - 21 มี.ค. 2561
262 . ประกาศทั่วไป คำสั่งแต่ตั้งกลุ่มบุคคลกรรณรงค์เพื่อเสริมสร้างบริหารงานที่โปร่งใส 15:03:00 - 20 มี.ค. 2561
263 . ประกาศทั่วไป แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 16:45:00 - 11 มี.ค. 2561
264 . ประกาศทั่วไป คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลเชียงดาว 16:26:00 - 11 มี.ค. 2561
265 . ประกาศทั่วไป บอร์ดประกาศประชาส้มพันธ์โรงพยาบาล 15:50:00 - 11 มี.ค. 2561
266 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปการประชุม CFO การจัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 15:22:00 - 11 มี.ค. 2561
267 . ประกาศทั่วไป ประชุมการจัดซื้อจัดจ้าง วิเคราห์และป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 2561 15:19:00 - 11 มี.ค. 2561
268 . ประกาศทั่วไป สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน 14:41:00 - 11 มี.ค. 2561
269 . ประกาศทั่วไป ผลการดำเนินการแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต ประจำปี 2561 14:13:00 - 11 มี.ค. 2561
270 . ประกาศทั่วไป ประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการจัดการจัดซื้อจัดจ้าง 14:09:00 - 11 มี.ค. 2561
271 . ประกาศทั่วไป ประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการเจรจาไกล่เกลี่ย 14:07:00 - 11 มี.ค. 2561
272 . ประกาศทั่วไป กระบวนการให้บริการผู้ป่วยนอก(OPD) 10:50:00 - 11 มี.ค. 2561
273 . ประกาศทั่วไป คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบ้ติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 16:55:00 - 10 มี.ค. 2561
274 . ประกาศทั่วไป คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการตัดซื้อจัดจ้าง 16:53:00 - 10 มี.ค. 2561
275 . ประกาศทั่วไป คู่มือการปฏิบัติงาน(Work Manual) 13:42:00 - 10 มี.ค. 2561
276 . ประกาศทั่วไป การดำเนินงานตามบทบาทภารกิจของโรงพยาบาลเชียงดาว 10:15:00 - 10 มี.ค. 2561
277 . ประกาศทั่วไป แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข 16:43:00 - 07 มี.ค. 2561
278 . ประกาศทั่วไป พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี 16:42:00 - 07 มี.ค. 2561
279 . ประกาศทั่วไป จริยธรรมข้าราชการพลเรือน 10 ประการ 13:47:00 - 05 มี.ค. 2561
280 . ประกาศทั่วไป กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 11:28:00 - 28 ก.พ. 2561
281 . ประกาศทั่วไป เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(งบค่าเสื่อม20%) 14:06:00 - 29 ม.ค. 2561
282 . ประกาศทั่วไป แบบ สขร. ประจำเดือน ธันวาคม 2560 21:09:00 - 26 ธ.ค. 2560
283 . ประกาศทั่วไป แบบ สขร. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 21:06:00 - 26 ธ.ค. 2560
284 . ประกาศทั่วไป แบบ สขร. ประจำเดือน ตุลาคม 2560 20:57:00 - 26 ธ.ค. 2560
285 . ประกาศทั่วไป แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจงานจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสาตร์การแพทย์ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สา... 20:54:00 - 26 ธ.ค. 2560
286 . ประกาศทั่วไป รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 16:13:00 - 26 ธ.ค. 2560
287 . ประกาศทั่วไป ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงพยาบาลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว... 09:23:13 - 30 ต.ค. 2560
โรงพยาบาลเชียงดาว หมู่ 2 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
E-mail : cdhchiangdao60@gmail.com โทร 053-455074 โทรสาร 053-455249
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : CDH_Admin