หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศ
 
ลำดับ ประเภทการประกาศ ชื่อประกาศ เวลา/วันที่โพส
1 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 15:12:00 - 27 ก.ย. 2564
2 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ 10:45:00 - 14 ก.ย. 2564
3 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ 15:34:00 - 03 ก.ย. 2564
4 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ครั้งที่ 2 15:24:00 - 03 ก.ย. 2564
5 . ประกาศทั่วไป EB20 รายงานผลการดำเนินงานตามแนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงา... 11:35:00 - 02 ก.ย. 2564
6 . ประกาศทั่วไป แผนปฏิบัติการส่งเสริม คุณธรรม รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการรอบ 12 เดือน 11:17:00 - 01 ก.ย. 2564
7 . ประกาศทั่วไป ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามฯ2564รอบ 12 เดือน 11:10:00 - 01 ก.ย. 2564
8 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปผลประกาศมาตรการรับสินบนรอบ 12 เดือน ปี2564 10:57:00 - 01 ก.ย. 2564
9 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนฯไดรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน) 10:33:00 - 01 ก.ย. 2564
10 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน (รอ... 10:33:00 - 01 ก.ย. 2564
11 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 5 รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบสขร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2... 15:46:00 - 31 ส.ค. 2564
12 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eb4 ข้อ2 รายงานผลของแผนในส่วนของงบดำเนินการ(รายไตรมาส) และงบลงทุนรอบ6เดือน ถึงสิ... 15:27:00 - 31 ส.ค. 2564
13 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eb2 ข้อ9(9.3) ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ 15:05:00 - 31 ส.ค. 2564
14 . ประกาศในหน่วยงาน ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 14:49:00 - 31 ส.ค. 2564
15 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 5 รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบสขร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม 2... 13:50:00 - 31 ส.ค. 2564
16 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eb4ข้อ3 (3.3) ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2564 14:09:00 - 30 ส.ค. 2564
17 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ คือ เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง High... 14:03:00 - 25 ส.ค. 2564
18 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ 15:11:00 - 24 ส.ค. 2564
19 . ประกาศทั่วไป ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ 09:08:00 - 24 ส.ค. 2564
20 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา 13:42:00 - 09 ส.ค. 2564
21 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา 13:40:00 - 06 ส.ค. 2564
22 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา 13:37:00 - 05 ส.ค. 2564
23 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ 13:38:00 - 21 ก.ค 2564
24 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา 13:44:00 - 09 ก.ค 2564
25 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา 13:44:00 - 08 ก.ค 2564
26 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข... 15:20:00 - 07 ก.ค 2564
27 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา 13:44:00 - 07 ก.ค 2564
28 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา 13:44:00 - 06 ก.ค 2564
29 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตเผยแพร่แนวปฏิบัติตามเกณฑืจริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหา 09:33:00 - 05 ก.ค 2564
30 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ 10:16:00 - 01 ก.ค 2564
31 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ปรับแผนครึ่งปี 09:38:00 - 01 ก.ค 2564
32 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพหมดอายุจากการใช้งาน 09:47:00 - 25 มิ.ย. 2564
33 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(งบยสต.) 14:55:00 - 23 มิ.ย. 2564
34 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา 13:40:00 - 23 มิ.ย. 2564
35 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ 11:43:00 - 18 มิ.ย. 2564
36 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา 11:23:00 - 16 มิ.ย. 2564
37 . ประกาศทั่วไป EB 12 ข้อ 5 ภาพถ่ายกิจกรรม 14:16:00 - 14 มิ.ย. 2564
38 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eb5 รายงานแบบสรุปการจัดหาพัสดุแต่ละรอบเดือน (สขร.1) ประจำวันที่ 1-10 มิถุนายน 25... 11:53:00 - 14 มิ.ย. 2564
39 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eb5 รายงานแบบสรุปการจัดหาพัสดุแต่ละรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 11:52:00 - 14 มิ.ย. 2564
40 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eb5 รายงานแบบสรุปการจัดหาพัสดุแต่ละรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือนเมษายน 2564 11:51:00 - 14 มิ.ย. 2564
41 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB4 ข้อ2 รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอ... 11:45:00 - 14 มิ.ย. 2564
42 . ประกาศทั่วไป EB12 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ+รายงานประชุมโครงการ 10:34:00 - 14 มิ.ย. 2564
43 . ประกาศทั่วไป EB 8 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดี... 15:17:00 - 11 มิ.ย. 2564
44 . ประกาศทั่วไป EB 8 บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีชองบุคลากรในหน่วยงาน ระด... 15:15:00 - 11 มิ.ย. 2564
45 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB4 ข้อ3 (3.3) แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ไตรมาส 3 เดือน เมษายน-มิถุนายน 2... 15:10:00 - 11 มิ.ย. 2564
46 . ประกาศทั่วไป EB7 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ฯ 15:16:00 - 09 มิ.ย. 2564
47 . ประกาศทั่วไป EB7 ข้อ 5 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ปีงบประมาณ 2564 15:25:00 - 08 มิ.ย. 2564
48 . ประกาศทั่วไป EB7 ข้อ 4 หลักฐานการประชุมชี้แจง ปีงบประมาณ 2564 15:24:00 - 08 มิ.ย. 2564
49 . ประกาศทั่วไป EB7 ข้อ 3 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินงานกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผล... 15:22:00 - 08 มิ.ย. 2564
50 . ประกาศทั่วไป EB7 ข้อ 2 คำสั่ง ประกาศมาตรการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินงานกับเจ้าหน้าที่... 15:19:00 - 08 มิ.ย. 2564
51 . ประกาศทั่วไป EB7 ข้อ 2 คำสั่ง ประกาศมาตรการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินงานกับเจ้าหน้าที่... 15:19:00 - 08 มิ.ย. 2564
52 . ประกาศทั่วไป EB7 ข้อ 4 หลักฐานการประชุมชี้แจง ปีงบประมาณ 2564 15:09:00 - 08 มิ.ย. 2564
53 . ประกาศทั่วไป EB 7.3 ปี 2564 10:58:00 - 08 มิ.ย. 2564
54 . ประกาศทั่วไป EB 7.2 ปี 2564 10:57:00 - 08 มิ.ย. 2564
55 . ประกาศทั่วไป EB 7.1 ปี 2564 09:40:00 - 08 มิ.ย. 2564
56 . ประกาศทั่วไป EB 24.5 รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพ... 09:42:00 - 02 มิ.ย. 2564
57 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา 13:32:00 - 27 พ.ค. 2564
58 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา 10:26:00 - 25 พ.ค. 2564
59 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ 08:53:00 - 19 พ.ค. 2564
60 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ 08:42:00 - 19 พ.ค. 2564
61 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง ชนิด... 09:24:00 - 14 พ.ค. 2564
62 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ 14:32:00 - 12 พ.ค. 2564
63 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา 13:48:00 - 27 ม.ย. 2564
64 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ 13:48:00 - 20 ม.ย. 2564
65 . ประกาศทั่วไป EB 22.6 2564 17:35:00 - 07 ม.ย. 2564
66 . ประกาศทั่วไป EB 22.3 2564 17:32:00 - 07 ม.ย. 2564
67 . ประกาศทั่วไป EB 21.6 2564 17:20:00 - 07 ม.ย. 2564
68 . ประกาศทั่วไป EB 21.5 2564 17:19:00 - 07 ม.ย. 2564
69 . ประกาศทั่วไป EB 21.3 2564 17:17:00 - 07 ม.ย. 2564
70 . ประกาศทั่วไป EB 9.6 2564 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสา... 17:00:00 - 07 ม.ย. 2564
71 . ประกาศทั่วไป EB 9.3 2564 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้ แก่เจ้... 16:55:00 - 07 ม.ย. 2564
72 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 16:08:00 - 07 ม.ย. 2564
73 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่... 10:19:00 - 07 ม.ย. 2564
74 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินบริจาค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 09:30:00 - 02 ม.ย. 2564
75 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข... 15:42:00 - 01 ม.ย. 2564
76 . ประกาศทั่วไป EB 22.5 2564 17:34:00 - 30 มี.ค. 2564
77 . ประกาศทั่วไป EB 22.2 2564 17:31:00 - 30 มี.ค. 2564
78 . ประกาศทั่วไป EB 21.2 2564 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับ ซ้... 17:16:00 - 30 มี.ค. 2564
79 . ประกาศทั่วไป EB 9.5 2564 ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม 16:58:00 - 30 มี.ค. 2564
80 . ประกาศทั่วไป EB 9.2 2564รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เกี่ยว... 12:52:00 - 30 มี.ค. 2564
81 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ 14:20:00 - 22 มี.ค. 2564
82 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา 11:01:00 - 22 มี.ค. 2564
83 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eb15.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน 16:17:00 - 15 มี.ค. 2564
84 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eb14.5 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน 15:35:00 - 15 มี.ค. 2564
85 . ประกาศทั่วไป EB 18.2.2 ปี 2564 15:32:00 - 12 มี.ค. 2564
86 . ประกาศทั่วไป EB 18.2.1.2 แบบฟอร์มที่ 3 รอบ 6 เดือน ปี 2564 15:31:00 - 12 มี.ค. 2564
87 . ประกาศทั่วไป EB 18.2.1.1 แบบฟอร์มที่ 2 รอบ 6 เดือน ปี 2564 15:28:00 - 12 มี.ค. 2564
88 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eb4 (2) รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน 16:46:00 - 11 มี.ค. 2564
89 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eb5 รายงานแบบสรุปการจัดหาพัสดุแต่ละรอบเดือน (สขร.1) ประจำวันที่1-10 มี.ค.64 16:00:00 - 11 มี.ค. 2564
90 . ประกาศทั่วไป EB 20.4 ปี 2564 15:44:00 - 11 มี.ค. 2564
91 . ประกาศทั่วไป EB 18.2.3 ปี 2564 15:33:00 - 11 มี.ค. 2564
92 . ประกาศทั่วไป EB 18.1.3 ปี 2564 15:26:00 - 11 มี.ค. 2564
93 . ประกาศทั่วไป EB 18.1.2 ปี 2564 15:23:00 - 11 มี.ค. 2564
94 . ประกาศทั่วไป EB 13.4 ปี 2564 14:56:00 - 11 มี.ค. 2564
95 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเลือดพร้อมน้ำยา ... 13:43:00 - 11 มี.ค. 2564
96 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา 13:03:00 - 11 มี.ค. 2564
97 . ประกาศทั่วไป EB 6.3 ปี 2564 14:00:00 - 09 มี.ค. 2564
98 . ประกาศทั่วไป EB 22.4 2564 17:33:00 - 08 มี.ค. 2564
99 . ประกาศทั่วไป EB 21.4 2564 17:18:00 - 08 มี.ค. 2564
100 . ประกาศทั่วไป EB 9.4 2564 รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการ เสริม... 16:56:00 - 08 มี.ค. 2564
101 . ประกาศทั่วไป EB 12 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ 2564 16:25:00 - 08 มี.ค. 2564
102 . ประกาศทั่วไป EB 12.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ 2564 16:21:00 - 08 มี.ค. 2564
103 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eb5 รายงานแบบสรุปการจัดหาพัสดุแต่ละรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 16:00:00 - 08 มี.ค. 2564
104 . ประกาศทั่วไป EB 13.3 ปี 2564 14:55:00 - 08 มี.ค. 2564
105 . ประกาศทั่วไป EB 6.1 ปี 2564 13:59:00 - 08 มี.ค. 2564
106 . ประกาศทั่วไป EB 6.2 ปี 2564 13:59:00 - 08 มี.ค. 2564
107 . ประกาศในหน่วยงาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยาพร้อมน้ำยา ... 13:28:00 - 08 มี.ค. 2564
108 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานและทุจริตประพฤติมิชอบ รอบ 6 ... 11:46:00 - 05 มี.ค. 2564
109 . ประกาศทั่วไป หลักฐานแสดงถึงช่องทางการร้องเรียนที่หน่วยงานกำหนด 11:32:00 - 05 มี.ค. 2564
110 . ประกาศทั่วไป หลักฐานแสดงถึงช่องทางการร้องเรียนที่หน่วยงานกำหนด 11:32:00 - 05 มี.ค. 2564
111 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน รอบ ... 11:31:00 - 05 มี.ค. 2564
112 . ประกาศทั่วไป EB 13.1 ปี 2564 14:52:00 - 01 มี.ค. 2564
113 . ประกาศทั่วไป EB 7.6 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล ปี 2564 14:42:00 - 01 มี.ค. 2564
114 . ประกาศทั่วไป EB 7.5 ปี 2564 10:59:00 - 01 มี.ค. 2564
115 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB4 (1) 1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแ... 15:45:00 - 26 ก.พ. 2564
116 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eb4 (1)1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2... 16:00:00 - 24 ก.พ. 2564
117 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา ... 09:36:00 - 24 ก.พ. 2564
118 . ประกาศทั่วไป EB 2.4 การกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ... 15:56:00 - 23 ก.พ. 2564
119 . ประกาศทั่วไป EB 2.2 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 15:54:00 - 23 ก.พ. 2564
120 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eb4 (3) 3.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน 09:10:00 - 23 ก.พ. 2564
121 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eb4 (3) 3.3 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 17:29:00 - 22 ก.พ. 2564
122 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ 15:17:00 - 18 ก.พ. 2564
123 . ประกาศในหน่วยงาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา 10:10:00 - 17 ก.พ. 2564
124 . ประกาศทั่วไป EB 22.1 2564 17:29:00 - 16 ก.พ. 2564
125 . ประกาศทั่วไป EB 9.1 2564 หลักฐานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการ เสริ... 16:50:00 - 16 ก.พ. 2564
126 . ประกาศทั่วไป EB 21.1 2564 หลักฐานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่ บุคลาก... 15:48:00 - 16 ก.พ. 2564
127 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eb4 (1) 1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ 15:49:00 - 11 ก.พ. 2564
128 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา 11:11:00 - 11 ก.พ. 2564
129 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนม... 14:40:00 - 10 ก.พ. 2564
130 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eb5 รายงานแบบสรุปการจัดหาพัสดุแต่ละรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือนมกราคม 2564 16:00:00 - 09 ก.พ. 2564
131 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยาพร้อมน้ำยา จำนวน 4 รายการ 11:04:00 - 28 ม.ค. 2564
132 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเลือดพร้อมน้ำยา จำนวน ๑ รา... 11:02:00 - 28 ม.ค. 2564
133 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6... 09:07:00 - 28 ม.ค. 2564
134 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ 10:18:00 - 27 ม.ค. 2564
135 . ประกาศทั่วไป EB 20.3 ปี 2564 15:44:00 - 20 ม.ค. 2564
136 . ประกาศทั่วไป EB 20.2 ปี 2564 15:43:00 - 20 ม.ค. 2564
137 . ประกาศทั่วไป EB 20.1 ปี 2564 15:42:00 - 20 ม.ค. 2564
138 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างประกาศราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยาพร้อมน้ำยา จำนวน 4 ราย... 15:13:00 - 20 ม.ค. 2564
139 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ คือ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญ... 13:57:00 - 19 ม.ค. 2564
140 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเลือดพร้อมน้ำยา จำนวน ... 10:03:00 - 19 ม.ค. 2564
141 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eb15.4 หนังสือแจ้งเวียนการปฏิบัติตามข้อ 2 และข้อ3 16:32:00 - 18 ม.ค. 2564
142 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eb15.3 แบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานรัฐ 16:31:00 - 18 ม.ค. 2564
143 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eb15.2 แบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหน่วยงานของรัฐ 16:28:00 - 18 ม.ค. 2564
144 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eb15.1 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บ... 16:27:00 - 18 ม.ค. 2564
145 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eb14.4 หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ 2 และข้อ 3 16:22:00 - 18 ม.ค. 2564
146 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eb14.3 มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ 16:21:00 - 18 ม.ค. 2564
147 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eb14.1 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฏของอนุญาตนำเผยแพร่บนเ... 16:19:00 - 18 ม.ค. 2564
148 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eb14.2 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ 16:00:00 - 18 ม.ค. 2564
149 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมน้... 13:54:00 - 18 ม.ค. 2564
150 . ประกาศทั่วไป EB 18.1.1.1 ปี 2564 15:22:00 - 15 ม.ค. 2564
151 . ประกาศทั่วไป EB 13.2 ปี 2564 14:55:00 - 15 ม.ค. 2564
152 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข... 13:40:00 - 15 ม.ค. 2564
153 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา 10:22:00 - 14 ม.ค. 2564
154 . ประกาศทั่วไป EB 20.5 ปี 2564 15:44:00 - 12 ม.ค. 2564
155 . ประกาศทั่วไป EB 19.4 ปี 2564 15:39:00 - 12 ม.ค. 2564
156 . ประกาศทั่วไป EB 19.5 ปี 2564 15:39:00 - 12 ม.ค. 2564
157 . ประกาศทั่วไป EB 19.3 ปี 2564 15:38:00 - 12 ม.ค. 2564
158 . ประกาศทั่วไป EB 23 ข้อ 2 แนวทาง 13:52:00 - 12 ม.ค. 2564
159 . ประกาศทั่วไป EB 23 ข้อ 3 คณะกรรมการ 13:52:00 - 12 ม.ค. 2564
160 . ประกาศทั่วไป EB23 ข้อ 4 กิจกรรมชมรม STRONG ที่มีความต่อเนื่อง 13:27:00 - 12 ม.ค. 2564
161 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างประกาศการเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวิเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมน้ำย... 11:08:00 - 11 ม.ค. 2564
162 . ประกาศทั่วไป EB 12.2 โครงการ / กิจกรรมการดำเนินงาน 2564 16:23:00 - 08 ม.ค. 2564
163 . ประกาศทั่วไป EB 19.2 ปี 2564 15:38:00 - 08 ม.ค. 2564
164 . ประกาศทั่วไป EB 19.1 ปี 2564 15:37:00 - 08 ม.ค. 2564
165 . ประกาศทั่วไป EB 13.5 ปี 2564 14:56:00 - 08 ม.ค. 2564
166 . ประกาศทั่วไป eb8 บันทึกข้อความขออนุญาตเปยแพร่ฯประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่มีผลการประเม... 15:20:00 - 23 ธ.ค. 2563
167 . ประกาศทั่วไป eb8 ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่นดีมาก 15:17:00 - 23 ธ.ค. 2563
168 . ประกาศทั่วไป EB 2.10 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน 17:39:00 - 17 ธ.ค. 2563
169 . ประกาศทั่วไป EB 2.6 หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแกไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและป... 17:29:00 - 17 ธ.ค. 2563
170 . ประกาศทั่วไป EB 2.5 หลักเกณฑ์ /ขั้นตอนการแก้ไขปีญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน... 16:10:00 - 17 ธ.ค. 2563
171 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาเวชภัณฑ์ยา 11:47:00 - 17 ธ.ค. 2563
172 . ประกาศทั่วไป ระเบียบการเข้าพักอาศัยบ้านพักโรงพยาบาลเชียงดาว 16:09:00 - 15 ธ.ค. 2563
173 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB4 ข้อ3 (3.2)หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน 14:05:00 - 14 ธ.ค. 2563
174 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB4 ข้อ3 (3.1) แจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อตรวจสอบบุคลากรในห... 13:59:00 - 14 ธ.ค. 2563
175 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB3 ข้อ 2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563 13:37:00 - 14 ธ.ค. 2563
176 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB2 ข้อ 9 (9.1) การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปี... 13:35:00 - 14 ธ.ค. 2563
177 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB3 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์หน่วยงาน 13:27:00 - 14 ธ.ค. 2563
178 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB3 ข้อ1 บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบการรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจั... 13:19:00 - 14 ธ.ค. 2563
179 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB4 ข้อ2 (2.3) แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน 17:26:00 - 11 ธ.ค. 2563
180 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB4 ข้อ 2 (2.2) รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจ... 17:25:00 - 11 ธ.ค. 2563
181 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB4 ข้อ2 (2.1)หนังสือรายงานผู้บริการรับทราบและสั่งการ ขออนุญาตเผยแพร่บนเว็ปไซต์ข... 17:24:00 - 11 ธ.ค. 2563
182 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB4 ข้อ3 (3.4)แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน 16:31:00 - 11 ธ.ค. 2563
183 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB4 ข้อ3 (3.3) แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2564 16:19:00 - 11 ธ.ค. 2563
184 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB2 ข้อ9 (9.5) แบบสรุปการจัดหาพัสดุในแต่ละเดือน ปีงบประมาณ 2564 16:18:00 - 11 ธ.ค. 2563
185 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB2 ข้อ 9(9.4) ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ 16:11:00 - 11 ธ.ค. 2563
186 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB4 ข้อ1 (1.3)แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 25... 16:02:00 - 11 ธ.ค. 2563
187 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB2 ข้อ 9 (9.2) แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 16:02:00 - 11 ธ.ค. 2563
188 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB4 ข้อ1 (1.5)แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน 16:00:00 - 11 ธ.ค. 2563
189 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB4 ข้อ1 (1.4)คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ 15:55:00 - 11 ธ.ค. 2563
190 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB4 ข้อ1 (1.2) หนังสือจัดสรรงบประมาณ 15:54:00 - 11 ธ.ค. 2563
191 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB4 ข้อ1(1.1) บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผย... 15:52:00 - 11 ธ.ค. 2563
192 . ประกาศทั่วไป EB16 ข้อ 4 ภาพภ่ายกิจกรรม ระบุวันที่ทำ 13:20:00 - 09 ธ.ค. 2563
193 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 5 รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบสขร.1) (ประจำวันที่ 1-10 ธั... 17:14:00 - 07 ธ.ค. 2563
194 . ประกาศทั่วไป EB 24.4 บันทึกข้อความแจ้งเวียประกาศเจตนา ปี 2564 15:49:00 - 07 ธ.ค. 2563
195 . ประกาศทั่วไป EB 24.4 ปี 2564 15:38:00 - 07 ธ.ค. 2563
196 . ประกาศทั่วไป EB 24.5 ปี 2564 15:38:00 - 07 ธ.ค. 2563
197 . ประกาศทั่วไป EB 24.2 ปี 2564 15:37:00 - 07 ธ.ค. 2563
198 . ประกาศทั่วไป EB 24.3 ปี 2564 15:37:00 - 07 ธ.ค. 2563
199 . ประกาศทั่วไป EB 24.1 ปี 2564 15:36:00 - 07 ธ.ค. 2563
200 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eb 4 (3) 3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระ... 16:46:00 - 04 ธ.ค. 2563
201 . ประกาศทั่วไป EB4 ข้อ3 (3.3) แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2564ไตรมาส 1 ชุดที่ 2 15:35:00 - 04 ธ.ค. 2563
202 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 5 รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบสขร.1) (ประจำเดือน พฤศจิกาย... 15:27:00 - 04 ธ.ค. 2563
203 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 5 รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบสขร.1) (ประจำเดือน ตุลาคม 2... 15:27:00 - 04 ธ.ค. 2563
204 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB4 ข้อ3 (3.3) แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2564ไตรมาส 1 ชุดที่ 1 15:27:00 - 04 ธ.ค. 2563
205 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุ... 13:50:00 - 04 ธ.ค. 2563
206 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 09:59:00 - 03 ธ.ค. 2563
207 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB4 ข้อ3 (3.3) แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2564ไตรมาส 1 ชุดที่ 1 15:27:00 - 02 ธ.ค. 2563
208 . ประกาศทั่วไป การดำเนินงานตามบทบาทภารกิจของโรงพยาบาลเชียงดาว 15:16:00 - 02 ธ.ค. 2563
209 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานการเผยแพร่ข้อมูลต่... 14:15:00 - 02 ธ.ค. 2563
210 . ประกาศทั่วไป คำสั่งและมาตรการ วางระะบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 14:14:00 - 02 ธ.ค. 2563
211 . ประกาศทั่วไป การกำหนดมาตรการและวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 14:12:00 - 02 ธ.ค. 2563
212 . ประกาศทั่วไป EB1 กรอบแนวทาง 13:07:00 - 02 ธ.ค. 2563
213 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ7และ8รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือใหม้บริ... 10:43:00 - 02 ธ.ค. 2563
214 . ประกาศทั่วไป EB 2 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ แผนพัฒนาบุคลากรและอัตรากำลัง ประจำปีงบปร... 10:11:00 - 02 ธ.ค. 2563
215 . ประกาศทั่วไป EB 2 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (นโยบายและยุทธศาสตร์ )64 10:10:00 - 02 ธ.ค. 2563
216 . ประกาศทั่วไป คณะกรรมการ STRONG โรงพยาบาลเชียงดาว 13:26:00 - 01 ธ.ค. 2563
217 . ประกาศทั่วไป ชมรม STRONG โรงพยาบาลเชียงดาว 13:25:00 - 01 ธ.ค. 2563
218 . ประกาศทั่วไป แผนพัฒนาบุคลากรและแผนอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ 2564 10:36:00 - 01 ธ.ค. 2563
219 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 6คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทุจริตประพฤติมิชอบ+ฟอร์ม ปี2564 10:36:00 - 01 ธ.ค. 2563
220 . ประกาศทั่วไป EB2ข้อ5คู่มือปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป+ฟอร์ม ปี64 10:35:00 - 01 ธ.ค. 2563
221 . ประกาศทั่วไป การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 10:33:00 - 01 ธ.ค. 2563
222 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2564 10:15:00 - 01 ธ.ค. 2563
223 . ประกาศทั่วไป แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2564 09:26:00 - 01 ธ.ค. 2563
224 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและควา... 10:35:00 - 17 พ.ย. 2563
225 . ประกาศทั่วไป EB 17.4 ปี 2564 15:07:00 - 12 พ.ย. 2563
226 . ประกาศทั่วไป EB 17.2 ปี 2564 15:06:00 - 12 พ.ย. 2563
227 . ประกาศทั่วไป EB 17.3.1 ปี 2564 15:06:00 - 12 พ.ย. 2563
228 . ประกาศทั่วไป EB 17.3.2 ปี 2564 15:06:00 - 12 พ.ย. 2563
229 . ประกาศทั่วไป EB 17.1 ปี 2564 15:05:00 - 12 พ.ย. 2563
230 . ประกาศทั่วไป EB16ข้อ2 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด 09:54:00 - 12 พ.ย. 2563
231 . ประกาศทั่วไป EB16 ข้อ3 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด 09:52:00 - 12 พ.ย. 2563
232 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 13:37:00 - 11 พ.ย. 2563
233 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 10:58:00 - 09 พ.ย. 2563
234 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา 10:47:00 - 09 พ.ย. 2563
235 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eb4 (3) 3.2 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน 16:00:00 - 06 พ.ย. 2563
236 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ คือ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรแล... 14:48:00 - 05 พ.ย. 2563
237 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุ... 15:49:00 - 02 พ.ย. 2563
238 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องผ่าตัดและระบบปรับอากาศ 11:06:00 - 30 ต.ค. 2563
239 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารผู้ป่วย 15:58:00 - 28 ต.ค. 2563
240 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาสวน,สนามหญ้าตัดแต่งพุ่มไม้,ก... 15:56:00 - 28 ต.ค. 2563
241 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลเชียงดา... 15:55:00 - 28 ต.ค. 2563
242 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 15:55:00 - 28 ต.ค. 2563
243 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักอบรีดผ้าผู้ป่วยและผ้าที่ใช้ใน... 15:52:00 - 28 ต.ค. 2563
244 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 14:45:00 - 28 ต.ค. 2563
245 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อแก๊สแแกซิเจนเหลวทางการแพทย์ 09:52:00 - 27 ต.ค. 2563
246 . ประกาศในหน่วยงาน EB2 ข้อ4 ผลการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมา... 16:41:00 - 20 ต.ค. 2563
247 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eb2 (9) 9.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอ... 15:37:00 - 20 ต.ค. 2563
248 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ 15:22:00 - 20 ต.ค. 2563
249 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 10:33:00 - 20 ต.ค. 2563
250 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 4 การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 10:22:00 - 20 ต.ค. 2563
251 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eb4 (1)1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ 16:00:00 - 09 ต.ค. 2563
252 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 10:29:00 - 08 ต.ค. 2563
253 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักอบรีดผ้าผู้ป่วยและผ้าที่ใช้ในการรักษาพยาบาล 13:19:00 - 07 ต.ค. 2563
254 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารผู้ป่วย 15:43:00 - 05 ต.ค. 2563
255 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดโรงพยาบาลเชียงดาว 11:00:00 - 05 ต.ค. 2563
256 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 10:40:00 - 05 ต.ค. 2563
257 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อแก๊สออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ 10:48:00 - 29 ก.ย. 2563
258 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ คือ เครื่องช่วยหายชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและค... 11:46:00 - 28 ก.ย. 2563
259 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาปรับปรุงห้องผ่าตัดและระบบปรับอากาศระบายอากาศ ที่ โรงพยาบาลเชียงด... 09:27:00 - 28 ก.ย. 2563
260 . ประกาศในหน่วยงาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ 14:03:00 - 21 ก.ย. 2563
261 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดห... 10:22:00 - 21 ก.ย. 2563
262 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ 11:44:00 - 18 ก.ย. 2563
263 . ประกาศในหน่วยงาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ จำนวน 2 ครั้ง 14:06:00 - 11 ก.ย. 2563
264 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ จำนวน 2 หลัง 10:16:00 - 11 ก.ย. 2563
265 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 09:28:00 - 08 ก.ย. 2563
266 . ประกาศทั่วไป EB 2.3.1 ปี 2563 ครั้งที่ 1 09:50:00 - 05 ก.ย. 2563
267 . ประกาศทั่วไป EB 25 ปี 2563 ครั้งที่ 2 19:19:00 - 03 ก.ย. 2563
268 . ประกาศทั่วไป EB 25.4 ปี 2563 ครั้งที่ 2 19:12:00 - 03 ก.ย. 2563
269 . ประกาศทั่วไป EB 21.5 ปี 2563 ครั้งที่ 2 18:41:00 - 03 ก.ย. 2563
270 . ประกาศทั่วไป EB 21.4 ปี 2563 ครั้งที่ 2 18:34:00 - 03 ก.ย. 2563
271 . ประกาศทั่วไป EB 25.5 ปี 2563 รอบที่ 2 18:12:00 - 03 ก.ย. 2563
272 . ประกาศทั่วไป EB 12.1 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติกา... 17:36:00 - 03 ก.ย. 2563
273 . ประกาศทั่วไป EB 12.2 ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมา... 17:36:00 - 03 ก.ย. 2563
274 . ประกาศทั่วไป EB17 ข้อ4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผล ประกาศ มาตรการการป้... 16:52:00 - 03 ก.ย. 2563
275 . ประกาศทั่วไป EB22 ข้อ4หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบรายงานสรุปผลฯ ไตรมาส 4 ปี63 16:47:00 - 03 ก.ย. 2563
276 . ประกาศทั่วไป แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ 16:46:00 - 03 ก.ย. 2563
277 . ประกาศทั่วไป EB24 ข้อ1 (1.2) บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร ไตรมาส 4 63 16:26:00 - 03 ก.ย. 2563
278 . ประกาศทั่วไป EB17 ข้อ5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ หน่วยงาน หรือสื่อสาร... 15:58:00 - 03 ก.ย. 2563
279 . ประกาศทั่วไป EB24 ข้อ 2 (2.3)แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ไตรมาส 4 15:19:00 - 03 ก.ย. 2563
280 . ประกาศทั่วไป EB24 ข้อ2.1 แบบฟอร์มที่ 3 การติดตามประเมินผลชมรมจริยธรรม ไตรมาส 4 15:14:00 - 03 ก.ย. 2563
281 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ไตรมาส 4 EB 16 15:12:00 - 03 ก.ย. 2563
282 . ประกาศทั่วไป EB16 ข้อ 7 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน 63 15:07:00 - 03 ก.ย. 2563
283 . ประกาศทั่วไป EB25 ไตรมาส 4แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 15:07:00 - 03 ก.ย. 2563
284 . ประกาศทั่วไป EB16 ข้อ5 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงาน 15 วัน มิ.ย-ส.ค 63 030963ไตรมาส4 15:05:00 - 03 ก.ย. 2563
285 . ประกาศทั่วไป EB24 ข้อ1 (1.3) แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ ปี63 ไตรมาส 4 15:03:00 - 03 ก.ย. 2563
286 . ประกาศทั่วไป EB24 ข้อ1 1.1รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการแผนปฏิบัติการป้องกัน ฯ ไตรมาส 4 ป... 15:01:00 - 03 ก.ย. 2563
287 . ประกาศทั่วไป EB24 ข้อ2.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ ไตรมาส 4 ปี63 14:11:00 - 03 ก.ย. 2563
288 . ประกาศทั่วไป EB24 ข้อ2.2 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบ/สั่งการ ไตรมาส 4 ปี63 14:09:00 - 03 ก.ย. 2563
289 . ประกาศทั่วไป EB 24 ข้อ 2 (2.1)แบบฟอร์มที่ 2,3 ชมรมจริยธรรม 14:03:00 - 03 ก.ย. 2563
290 . ประกาศทั่วไป EB 2.3.1 ปี 2563 08:48:00 - 03 ก.ย. 2563
291 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eb4 (1)1.5 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน 16:00:00 - 02 ก.ย. 2563
292 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 14:04:00 - 02 ก.ย. 2563
293 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องผ่าตัดและระบบปรับอากาศระบายอากาศโรงพยาบาลเชียงดาว 08:57:00 - 01 ก.ย. 2563
294 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 09:23:00 - 31 ส.ค. 2563
295 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ 08:34:00 - 21 ส.ค. 2563
296 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB.2 3.1.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำรอบไตรมาสที่ 3 (เดือ... 11:18:00 - 17 ส.ค. 2563
297 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่งฯ จำ... 09:27:00 - 07 ส.ค. 2563
298 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB3 ข้อ1 (1.5) Print Screen จากระบบ Web Site หน่วยงาน ครั้งที่ 3 16:00:00 - 03 ส.ค. 2563
299 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB3 ข้อ1 (1.1) เอกสารเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป 15:54:00 - 03 ส.ค. 2563
300 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB3 ข้อ1 (1.2) เอกสารเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินสูงสุดจำนวน 1 โครงการ 15:53:00 - 03 ส.ค. 2563
301 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB3 ข้อ 1 (1.3) ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 5,000 บาท (เรื่องซื้อวัสดุอื่น... 15:12:00 - 03 ส.ค. 2563
302 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB3 ข้อ1 (1.1 , 1.2) เอกสารเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป , ... 14:50:00 - 03 ส.ค. 2563
303 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB.2 3.1.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำรอบไตรมาสที่ 4 11:19:00 - 03 ส.ค. 2563
304 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบสขร.1) (ประจำเดือน กรกฎาคม 2563) 10:18:00 - 03 ส.ค. 2563
305 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB2 ส่วนที่ 3 แสดงความบริสุทธใจปี 63 ไตรมาส 4 14:41:00 - 01 ส.ค. 2563
306 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข... 09:03:00 - 31 ก.ค 2563
307 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ 15:45:00 - 17 ก.ค 2563
308 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2... 15:38:00 - 17 ก.ค 2563
309 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 10:54:00 - 17 ก.ค 2563
310 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 5 09:59:00 - 14 ก.ค 2563
311 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศร่างประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว... 14:48:00 - 09 ก.ค 2563
312 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ 14:38:00 - 09 ก.ค 2563
313 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB4 ข้อ 1 , 2 รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบสขร.1) (ประจำเดือน... 10:50:00 - 01 ก.ค 2563
314 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (เครื่องส่องตรวจทางเดินหา... 09:08:00 - 26 มิ.ย. 2563
315 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (เครื่องวัดความดันโลห... 09:05:00 - 26 มิ.ย. 2563
316 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 4 ปรับแผนครึ่งปี 15:22:00 - 23 มิ.ย. 2563
317 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB4 ข้อ3 (3.2) Print Screen จาก Web site ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ... 11:46:00 - 18 มิ.ย. 2563
318 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB3 ข้อ1 (1.5) Print Screen จากระบบ Web Site หน่วยงาน ครั้งที่ 2 11:39:00 - 18 มิ.ย. 2563
319 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 16:16:00 - 17 มิ.ย. 2563
320 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 10:16:00 - 17 มิ.ย. 2563
321 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 10:16:00 - 17 มิ.ย. 2563
322 . ประกาศทั่วไป EB14 หลักฐานการ printscreen 10:17:00 - 11 มิ.ย. 2563
323 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 10:09:00 - 11 มิ.ย. 2563
324 . ประกาศทั่วไป EB14 ข้อ2 ประกาศรายชื่อข้าราชการในสังกัดที่มีผลการประเมินผลในระดับดีเด่นและดีมาก... 08:16:00 - 11 มิ.ย. 2563
325 . ประกาศทั่วไป EB14 ข้อ3 ภาพถ่ายประกอบการปิดประกาศ 63 08:16:00 - 11 มิ.ย. 2563
326 . ประกาศทั่วไป EB14 ข้อ1 บันทึกข้อความลงนามประกาศและเผยแพร่รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลก... 08:14:00 - 11 มิ.ย. 2563
327 . ประกาศทั่วไป EB16 หลักฐานการ print screen ไตรมาส 3 09:16:00 - 09 มิ.ย. 2563
328 . ประกาศทั่วไป EB16 รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการร้องเรียนภายใน 15 วัน ไตรมาส3 08:54:00 - 09 มิ.ย. 2563
329 . ประกาศทั่วไป EB16 ใบขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล ไตรมาส 3 63 08:48:00 - 09 มิ.ย. 2563
330 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB4 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 รายงานผลการสรุปผลการจัดหาพัสดุในเดือนพฤษภาคม 2563 (แบบ สขร.1... 14:35:00 - 01 มิ.ย. 2563
331 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำเดือนพฤษภา... 11:13:00 - 01 มิ.ย. 2563
332 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบสขร.1) ( ประจำเดือน พฤษภาคม 2563... 10:53:00 - 01 มิ.ย. 2563
333 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB2 3.1.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำรอบไตรมาสที่ 3 (เดือ... 09:35:00 - 01 มิ.ย. 2563
334 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(งบยสต.) 11:33:00 - 26 พ.ค. 2563
335 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพ... 10:30:00 - 19 พ.ค. 2563
336 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบสขร.1) ( ประจำเดือน เมษายน2563 ) 16:09:00 - 05 พ.ค. 2563
337 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำเดือนเมษาย... 11:12:00 - 05 พ.ค. 2563
338 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB4 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 รายงานผลการสรุปผลการจัดหาพัสดุในเดือนเมษายน 2563 (แบบ สขร.1)... 14:34:00 - 01 พ.ค. 2563
339 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นภาพดิจิตอล... 10:20:00 - 30 ม.ย. 2563
340 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข... 09:59:00 - 30 ม.ย. 2563
341 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 11:17:00 - 29 ม.ย. 2563
342 . ประกาศทั่วไป EB2 แผนจัดซื้อจัดจ้าง(ปรับแผนครึ่งปี) 63 14:44:00 - 28 ม.ย. 2563
343 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลเชียงดา... 15:48:00 - 20 ม.ย. 2563
344 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ จำนวน ๕ หลัง 10:10:00 - 17 ม.ย. 2563
345 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 3 11:55:00 - 07 ม.ย. 2563
346 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi... 13:40:00 - 02 ม.ย. 2563
347 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นภาพดิจิตอล (Digital Radi... 11:32:00 - 02 ม.ย. 2563
348 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ... 11:30:00 - 02 ม.ย. 2563
349 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อเครื่องแปลงสัญญาณเอกซเรย์เป็นภาพดิจิตอล ฯ 11:25:00 - 02 ม.ย. 2563
350 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบสขร.1) (ประจำเดือน มีนาคม 2563) 15:46:00 - 01 ม.ย. 2563
351 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB4 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 รายงานผลการสรุปผลการจัดหาพัสดุในเดือนมีนาคม 2563 (แบบ สขร.1)... 14:26:00 - 01 ม.ย. 2563
352 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำเดือนมีนาค... 11:11:00 - 01 ม.ย. 2563
353 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB.2 3.1.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำรอบไตรมาสที่ 2 (เดือ... 09:32:00 - 01 ม.ย. 2563
354 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 10:15:00 - 30 มี.ค. 2563
355 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นภาพดิจิตอล 10:21:00 - 25 มี.ค. 2563
356 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 10:15:00 - 13 มี.ค. 2563
357 . ประกาศทั่วไป EB 24 Print Screen 16:51:00 - 11 มี.ค. 2563
358 . ประกาศทั่วไป EB 23 Print Screen 16:49:00 - 11 มี.ค. 2563
359 . ประกาศทั่วไป EB 18.1 ปี 2563 16:47:00 - 11 มี.ค. 2563
360 . ประกาศทั่วไป EB 18.4 ปี 2563 16:47:00 - 11 มี.ค. 2563
361 . ประกาศทั่วไป EB 19.5 ปี 2563 16:24:00 - 11 มี.ค. 2563
362 . ประกาศทั่วไป EB 19.4 ปี 2563 16:18:00 - 11 มี.ค. 2563
363 . ประกาศทั่วไป EB 19.3 ปี 2563 16:17:00 - 11 มี.ค. 2563
364 . ประกาศทั่วไป EB 19.2 ปี 2563 16:16:00 - 11 มี.ค. 2563
365 . ประกาศทั่วไป EB 19.1 ปี 2563 16:14:00 - 11 มี.ค. 2563
366 . ประกาศทั่วไป EB 18.5 ปี 2563 13:46:00 - 11 มี.ค. 2563
367 . ประกาศทั่วไป EB 23.2 ปี 2563 18:45:00 - 10 มี.ค. 2563
368 . ประกาศทั่วไป EB 18.3 ปี 2563 18:43:00 - 10 มี.ค. 2563
369 . ประกาศทั่วไป EB 18.2 ปี 2563 18:18:00 - 10 มี.ค. 2563
370 . ประกาศทั่วไป EB 22.4 ปี 2563 16:41:00 - 10 มี.ค. 2563
371 . ประกาศทั่วไป EB 6.6 ปี 2563 16:18:00 - 10 มี.ค. 2563
372 . ประกาศทั่วไป EB 5.5 ปี 2563 16:17:00 - 10 มี.ค. 2563
373 . ประกาศทั่วไป EB 7.5 ปี 2563 15:57:00 - 10 มี.ค. 2563
374 . ประกาศทั่วไป EB 16.7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนข... 14:07:00 - 10 มี.ค. 2563
375 . ประกาศทั่วไป EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่... 14:04:00 - 10 มี.ค. 2563
376 . ประกาศทั่วไป EB 9.9.2 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์โรงพยาบาลเชียงดาว 10:29:00 - 10 มี.ค. 2563
377 . ประกาศทั่วไป EB 7.6 ปี 2563 10:19:00 - 10 มี.ค. 2563
378 . ประกาศทั่วไป EB 6.7 ปี 2563 10:17:00 - 10 มี.ค. 2563
379 . ประกาศทั่วไป EB 5.6 ปี 2563 10:13:00 - 10 มี.ค. 2563
380 . ประกาศทั่วไป แผนยุทธศาสตร์ชาติ(พ.ศ. 2561 - 2580) 18:06:00 - 09 มี.ค. 2563
381 . ประกาศทั่วไป นโยบายรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข 17:51:00 - 09 มี.ค. 2563
382 . ประกาศทั่วไป EB 25.4 , 25.5 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 17:42:00 - 09 มี.ค. 2563
383 . ประกาศทั่วไป EB 25.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ 17:41:00 - 09 มี.ค. 2563
384 . ประกาศทั่วไป EB 25.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผย... 17:39:00 - 09 มี.ค. 2563
385 . ประกาศทั่วไป EB 25.2 กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฎิบัติงานเจ้าหน้าที่ 17:38:00 - 09 มี.ค. 2563
386 . ประกาศทั่วไป EB 13.4 ปี 2563 16:52:00 - 09 มี.ค. 2563
387 . ประกาศทั่วไป EB 13.5 ปี 2563 16:30:00 - 09 มี.ค. 2563
388 . ประกาศทั่วไป EB 13.3 ปี 2563 16:29:00 - 09 มี.ค. 2563
389 . ประกาศทั่วไป EB 13.2 ปี 2563 16:28:00 - 09 มี.ค. 2563
390 . ประกาศทั่วไป EB 13.1 ปี 2563 16:27:00 - 09 มี.ค. 2563
391 . ประกาศทั่วไป EB 16.5 ปี 2563 15:57:00 - 09 มี.ค. 2563
392 . ประกาศทั่วไป EB 16.4 ปี 2563 15:55:00 - 09 มี.ค. 2563
393 . ประกาศทั่วไป EB 9.4.3.1 ปี 2563 15:21:00 - 09 มี.ค. 2563
394 . ประกาศทั่วไป EB 9.4.2 ปี 2563 15:20:00 - 09 มี.ค. 2563
395 . ประกาศทั่วไป EB 9.4.1 ปี 2563 15:18:00 - 09 มี.ค. 2563
396 . ประกาศทั่วไป EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยกา... 14:17:00 - 09 มี.ค. 2563
397 . ประกาศทั่วไป EB 22.5 ปี 2563 11:28:00 - 09 มี.ค. 2563
398 . ประกาศทั่วไป EB 25.3 ปี 2563 17:09:00 - 06 มี.ค. 2563
399 . ประกาศทั่วไป EB 22.2 ปี 2563 16:29:00 - 06 มี.ค. 2563
400 . ประกาศทั่วไป EB 21.5 ปี 2563 16:08:00 - 06 มี.ค. 2563
401 . ประกาศทั่วไป EB 21.4 ปี 2563 16:07:00 - 06 มี.ค. 2563
402 . ประกาศทั่วไป EB23 (1.2.4)แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการฯ 15:45:00 - 06 มี.ค. 2563
403 . ประกาศทั่วไป EB23 (1.2.3)รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ 15:43:00 - 06 มี.ค. 2563
404 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 13:27:00 - 06 มี.ค. 2563
405 . ประกาศทั่วไป EB 16.8 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 11:35:00 - 06 มี.ค. 2563
406 . ประกาศทั่วไป EB 16.6 ระบบตอบสนองการร้องเรียน 11:33:00 - 06 มี.ค. 2563
407 . ประกาศทั่วไป EB 16.4 แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน 11:31:00 - 06 มี.ค. 2563
408 . ประกาศทั่วไป EB 16.3.2 คู่มือการรับเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ 10:30:00 - 06 มี.ค. 2563
409 . ประกาศทั่วไป EB 16.3.1 คู่มือการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป 10:28:00 - 06 มี.ค. 2563
410 . ประกาศทั่วไป EB16.2 ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน 09:26:00 - 06 มี.ค. 2563
411 . ประกาศทั่วไป EB 16.1 คำสั่งผู้รับผิดชอบ 09:24:00 - 06 มี.ค. 2563
412 . ประกาศทั่วไป EB 8.4 ปี 2563 18:33:00 - 04 มี.ค. 2563
413 . ประกาศทั่วไป EB 8.5 ปี 2563 18:33:00 - 04 มี.ค. 2563
414 . ประกาศทั่วไป EB 8.3 ปี 2563 18:32:00 - 04 มี.ค. 2563
415 . ประกาศทั่วไป EB 8.2 ปี 2563 18:31:00 - 04 มี.ค. 2563
416 . ประกาศทั่วไป EB 8.1 ปี 2563 18:28:00 - 04 มี.ค. 2563
417 . ประกาศทั่วไป EB 12.2 ปี 2563 16:02:00 - 04 มี.ค. 2563
418 . ประกาศทั่วไป EB 12.1 ปี 2563 16:00:00 - 04 มี.ค. 2563
419 . ประกาศทั่วไป EB 7.1 ปี 2563 17:49:00 - 03 มี.ค. 2563
420 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบสขร.1) (ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25... 15:48:00 - 03 มี.ค. 2563
421 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำเดือนกุมภา... 15:47:00 - 03 มี.ค. 2563
422 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2 11:46:00 - 03 มี.ค. 2563
423 . ประกาศทั่วไป EB24 ข้อ1 (1.2) บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร ไตรมาส 2 63 15:53:00 - 02 มี.ค. 2563
424 . ประกาศทั่วไป EB24 ข้อ1 (1.1)รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการไตรมาส 2 ปีงบ63 15:51:00 - 02 มี.ค. 2563
425 . ประกาศทั่วไป EB24 ข้อ1 (1.3) แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ ปี63 15:50:00 - 02 มี.ค. 2563
426 . ประกาศทั่วไป EB 17.5 ปี 2563 15:47:00 - 02 มี.ค. 2563
427 . ประกาศทั่วไป EB 17.4 ปี 2563 15:46:00 - 02 มี.ค. 2563
428 . ประกาศทั่วไป EB23 (1.2.1)คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน 15:41:00 - 02 มี.ค. 2563
429 . ประกาศทั่วไป EB23 (1.2.2)(1.4)แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม 15:38:00 - 02 มี.ค. 2563
430 . ประกาศทั่วไป EB23 (1.1)(1.3)แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประม... 15:28:00 - 02 มี.ค. 2563
431 . ประกาศทั่วไป EB23 ข้อ 2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผรฯปีงบประมาณ... 15:26:00 - 02 มี.ค. 2563
432 . ประกาศทั่วไป EB23 ข้อ3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 15:20:00 - 02 มี.ค. 2563
433 . ประกาศทั่วไป EB24 ข้อ2.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ ปี63 15:14:00 - 02 มี.ค. 2563
434 . ประกาศทั่วไป EB24 ข้อ2.1 แบบฟอร์มที่ 3 การติดตามประเมินผลชมรมจริยธรรม 15:12:00 - 02 มี.ค. 2563
435 . ประกาศทั่วไป EB24 ข้อ2.1 แบบฟอร์มที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานชมรมจริยธรรม 15:10:00 - 02 มี.ค. 2563
436 . ประกาศทั่วไป EB24 ข้อ2.2 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบ/สั่งการ 15:08:00 - 02 มี.ค. 2563
437 . ประกาศทั่วไป พ.ร.บ.มาตราฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 15:38:00 - 28 ก.พ. 2563
438 . ประกาศทั่วไป EB 10.2 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน 15:18:00 - 27 ก.พ. 2563
439 . ประกาศทั่วไป EB 26.2 ปี 2563 10:23:00 - 26 ก.พ. 2563
440 . ประกาศทั่วไป EB 26.3 ปี 2563 10:23:00 - 26 ก.พ. 2563
441 . ประกาศทั่วไป EB 26.1 ปี 2563 10:22:00 - 26 ก.พ. 2563
442 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์ยา 11:06:00 - 25 ก.พ. 2563
443 . ประกาศทั่วไป EB 3.3.1 ปี 2563 16:48:00 - 21 ก.พ. 2563
444 . ประกาศทั่วไป EB 22.3 ปี 2563 16:41:00 - 21 ก.พ. 2563
445 . ประกาศทั่วไป EB 22.1 ปี 2563 16:40:00 - 21 ก.พ. 2563
446 . ประกาศทั่วไป EB 9.8 ปี 2563 10:39:00 - 21 ก.พ. 2563
447 . ประกาศทั่วไป EB 9.7.2 ปี 2563 10:29:00 - 21 ก.พ. 2563
448 . ประกาศทั่วไป EB 9.5 ปี 2563 10:14:00 - 21 ก.พ. 2563
449 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์ยา 11:35:00 - 18 ก.พ. 2563
450 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นภาพดิจิตอล จำนวน 1 รายก... 11:56:00 - 17 ก.พ. 2563
451 . ประกาศทั่วไป EB 7.3 ปี 2563 16:26:00 - 12 ก.พ. 2563
452 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB3 ข้อ 1 (1.3) ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 5,000 บาท (เรื่องซื้อวัสดุสำนั... 10:00:00 - 11 ก.พ. 2563
453 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีฯ จำนวน 24 ราย... 09:02:00 - 07 ก.พ. 2563
454 . ประกาศทั่วไป ขอประชาสัมพันธ์แผนผังเข้า-ออก โรงพยาบาลเชียงดาว เพื่อคัดกรองและป้องกันการแพร่ระบ... 09:52:00 - 06 ก.พ. 2563
455 . ประกาศทั่วไป EB 7.4 ปี 2563 17:51:00 - 04 ก.พ. 2563
456 . ประกาศทั่วไป EB 6.5 ปี 2563 17:41:00 - 04 ก.พ. 2563
457 . ประกาศทั่วไป EB 5.4 ปี 2563 14:52:00 - 04 ก.พ. 2563
458 . ประกาศทั่วไป EB 7.2 ปี 2563 17:50:00 - 03 ก.พ. 2563
459 . ประกาศทั่วไป EB 6.2 , 6.4 ปี 2563 17:39:00 - 03 ก.พ. 2563
460 . ประกาศทั่วไป EB 6.1 ปี 2563 17:38:00 - 03 ก.พ. 2563
461 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบสขร.1) (ประจำเดือน มกราคม 2563) 14:52:00 - 03 ก.พ. 2563
462 . ประกาศทั่วไป EB 5.1 ปี 2563 14:50:00 - 03 ก.พ. 2563
463 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ( ประจำเดือน มกราคม... 14:13:00 - 03 ก.พ. 2563
464 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำเดือน มกรา... 10:43:00 - 03 ก.พ. 2563
465 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทย... 16:10:00 - 30 ม.ค. 2563
466 . ประกาศทั่วไป EB 5.2 ปี 2563 14:47:00 - 30 ม.ค. 2563
467 . ประกาศทั่วไป EB 6.3 ปี 2563 14:08:00 - 30 ม.ค. 2563
468 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ยกเลิกประกาศประกวดราคาชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 4 รายการ 12:01:00 - 30 ม.ค. 2563
469 . ประกาศทั่วไป EB 5.3 ปี 2563 11:07:00 - 30 ม.ค. 2563
470 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB3 ข้อ1 (1.1) เอกสารเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป 10:27:00 - 28 ม.ค. 2563
471 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB3 ข้อ1 (1.1) เอกสารเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป 10:15:00 - 28 ม.ค. 2563
472 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข... 14:11:00 - 24 ม.ค. 2563
473 . ประกาศทั่วไป EB 10.1 บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วย... 15:16:00 - 22 ม.ค. 2563
474 . ประกาศทั่วไป EB 21.3 ปี 2563 16:05:00 - 21 ม.ค. 2563
475 . ประกาศทั่วไป EB 21.2 ปี 2563 16:04:00 - 21 ม.ค. 2563
476 . ประกาศทั่วไป EB 21.1 ปี 2563 16:03:00 - 21 ม.ค. 2563
477 . ประกาศทั่วไป EB3 ข้อ1 (1.5) Print Screen จากระบบ Web Site หน่วยงาน ไตรมาส 2 ปี63 15:52:00 - 17 ม.ค. 2563
478 . ประกาศทั่วไป EB 17.3 ปี 2563 15:46:00 - 17 ม.ค. 2563
479 . ประกาศทั่วไป EB3 ข้อ1.2 (1.2.2)เอกสารเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางเครือข่ายสารสนเทศของ... 15:40:00 - 17 ม.ค. 2563
480 . ประกาศทั่วไป EB3 ข้อ1.1 (1.1.2) เอกสารเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางเครือข่ายสารสนเทศขอ... 15:37:00 - 17 ม.ค. 2563
481 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ 11:00:00 - 17 ม.ค. 2563
482 . ประกาศทั่วไป EB 17.2 ปี 2563 15:45:00 - 16 ม.ค. 2563
483 . ประกาศทั่วไป EB 17.1 ปี 2563 15:43:00 - 16 ม.ค. 2563
484 . ประกาศในหน่วยงาน ขยายเวลาการับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเจ้าเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนั... 13:27:00 - 16 ม.ค. 2563
485 . ประกาศรับสมัครงาน ขยายเวลาการับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเจ้าเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้... 13:24:00 - 16 ม.ค. 2563
486 . ประกาศรับสมัครงาน รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เจ้าพนักงาน... 14:06:00 - 15 ม.ค. 2563
487 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) 14:04:00 - 15 ม.ค. 2563
488 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดชนิดอัตโนมัติ จำนวน 24 รา... 11:56:00 - 09 ม.ค. 2563
489 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 4 รายการ 11:55:00 - 09 ม.ค. 2563
490 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ แบบแยกเม็ดเลือด 5 ชนิด จำน... 11:54:00 - 09 ม.ค. 2563
491 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์ยา 11:32:00 - 07 ม.ค. 2563
492 . ประกาศรับสมัครงาน ขยายระยะเวลาการรับบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 10:27:00 - 07 ม.ค. 2563
493 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 16:56:00 - 06 ม.ค. 2563
494 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 16:56:00 - 06 ม.ค. 2563
495 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 16:55:00 - 06 ม.ค. 2563
496 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว 16:54:00 - 06 ม.ค. 2563
497 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 16:54:00 - 06 ม.ค. 2563
498 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 16:52:00 - 06 ม.ค. 2563
499 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือน ธันวาค... 11:27:00 - 02 ม.ค. 2563
500 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำเดือน ธันว... 11:14:00 - 02 ม.ค. 2563
501 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา... 10:55:00 - 02 ม.ค. 2563
502 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดชนิดอ... 10:54:00 - 02 ม.ค. 2563
503 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ(CBC) แ... 10:50:00 - 02 ม.ค. 2563
504 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบสขร.) (ประจำเดือน ธันวาคม 2562. 08:41:00 - 02 ม.ค. 2563
505 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB1 ข้อ 2 รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 11:16:00 - 01 ม.ค. 2563
506 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ จพ.เภสัชกรรม 15:26:00 - 27 ธ.ค. 2562
507 . ประกาศรับสมัครงาน รับสม้ครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 15:16:00 - 27 ธ.ค. 2562
508 . ประกาศทั่วไป EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารชน 2563 15:02:00 - 24 ธ.ค. 2562
509 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 09:47:00 - 24 ธ.ค. 2562
510 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์ยา 10:31:00 - 23 ธ.ค. 2562
511 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 10:22:00 - 23 ธ.ค. 2562
512 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์ยา 11:28:00 - 20 ธ.ค. 2562
513 . ประกาศทั่วไป EB3(1.4)ภาพถ่ายการปิดประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจากบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน... 11:53:00 - 16 ธ.ค. 2562
514 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB2 ข้อ 3.1ขออนุมัติประกาศแผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 11:53:00 - 16 ธ.ค. 2562
515 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB3 ข้อ1 (1.5) Print Screen จากระบบ Web Site หน่วยงาน 09:27:00 - 16 ธ.ค. 2562
516 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB4 ข้อ3 (3.2) Print Screen จาก Web site ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ... 09:00:00 - 16 ธ.ค. 2562
517 . ประกาศทั่วไป EB3 ข้อ1.1 (1.1.1)เอกสารเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางเครือข่ายสารสนเทศของ... 13:56:00 - 13 ธ.ค. 2562
518 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 09:45:00 - 13 ธ.ค. 2562
519 . ประกาศทั่วไป EB3 ข้อ1.2 (1.2.1)เอกสารเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางเครือข่ายสารสนเทศของ... 17:00:00 - 09 ธ.ค. 2562
520 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ 13:40:00 - 06 ธ.ค. 2562
521 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB2 ข้อ 3.2 รายงานผลการดำเนินการตามมแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 14:19:00 - 05 ธ.ค. 2562
522 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 11:42:00 - 04 ธ.ค. 2562
523 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 11:41:00 - 04 ธ.ค. 2562
524 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ 09:58:00 - 04 ธ.ค. 2562
525 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว 09:41:00 - 04 ธ.ค. 2562
526 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB1การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 15:53:00 - 02 ธ.ค. 2562
527 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบสขร.) (ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562... 11:17:00 - 02 ธ.ค. 2562
528 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ 09:44:00 - 29 พ.ย. 2562
529 . ประกาศทั่วไป EB 11.2 ปี 2563 15:58:00 - 28 พ.ย. 2562
530 . ประกาศทั่วไป EB 11.1 ปี 2563 15:56:00 - 28 พ.ย. 2562
531 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์ยา 15:23:00 - 28 พ.ย. 2562
532 . ประกาศทั่วไป EB 20.3 ปี 2563 15:59:00 - 26 พ.ย. 2562
533 . ประกาศทั่วไป EB 20.2 ปี 2563 15:58:00 - 26 พ.ย. 2562
534 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB3 ข้อ3.3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้ที่มีส่วน... 14:24:00 - 26 พ.ย. 2562
535 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB2 ข้อ2 คำสั่งหรือประกาศหรือสั่งการอย่างเป็นทางการลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่... 13:34:00 - 26 พ.ย. 2562
536 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB2 ข้อ1ขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็ปไวต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น 13:30:00 - 26 พ.ย. 2562
537 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 09:46:00 - 22 พ.ย. 2562
538 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 09:45:00 - 22 พ.ย. 2562
539 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ 09:43:00 - 22 พ.ย. 2562
540 . ประกาศทั่วไป EB 20.5 ปี 2563 16:01:00 - 21 พ.ย. 2562
541 . ประกาศทั่วไป EB 20.4 ปี 2563 16:00:00 - 21 พ.ย. 2562
542 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์ยา 16:16:00 - 18 พ.ย. 2562
543 . ประกาศทั่วไป EB 20.1 ปี 2563 15:57:00 - 18 พ.ย. 2562
544 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบสขร.) (ประจำเดือน ตุลาคม 2562) 08:46:00 - 04 พ.ย. 2562
545 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB3 ข้อ1(1.3)ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 5,000 บาท (เรื่อง จ้างเหมาซ่อมบำร... 15:00:00 - 28 ต.ค. 2562
546 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB2 ข้อ3 กรอบแนวทางการดำเนินการ เพื่อส่งส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 16:01:00 - 23 ต.ค. 2562
547 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB2 ข้อ3(3.2) รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 09:45:00 - 23 ต.ค. 2562
548 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมยานพาหนะ 16:01:00 - 17 ต.ค. 2562
549 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมยานพาหนะ 16:01:00 - 17 ต.ค. 2562
550 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์ยา 11:29:00 - 17 ต.ค. 2562
551 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ 11:14:00 - 17 ต.ค. 2562
552 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ 11:12:00 - 16 ต.ค. 2562
553 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 13:58:00 - 13 ต.ค. 2562
554 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์ยา 15:30:00 - 11 ต.ค. 2562
555 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาอื่นๆ 15:58:00 - 10 ต.ค. 2562
556 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 15:53:00 - 10 ต.ค. 2562
557 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้าน-งานครัว 15:52:00 - 10 ต.ค. 2562
558 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 15:50:00 - 10 ต.ค. 2562
559 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข... 09:11:00 - 09 ต.ค. 2562
560 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบสขร.) (ประจำเดือน กันยายน 2562) 14:48:00 - 01 ต.ค. 2562
561 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อแก๊สออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ 15:03:00 - 30 ก.ย. 2562
562 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารผู้ป่วยใน 13:59:00 - 30 ก.ย. 2562
563 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลเชียงดา... 09:56:00 - 30 ก.ย. 2562
564 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์ยา 09:05:00 - 24 ก.ย. 2562
565 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์ยา 09:05:00 - 24 ก.ย. 2562
566 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์ (เซนทรัลไปป์ไลน์) 15:55:00 - 17 ก.ย. 2562
567 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อแก๊สออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ 13:06:00 - 17 ก.ย. 2562
568 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด 15:28:00 - 13 ก.ย. 2562
569 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรัิกษาความปลอดภัย 15:25:00 - 13 ก.ย. 2562
570 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน 15:10:00 - 13 ก.ย. 2562
571 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว 10:43:00 - 05 ก.ย. 2562
572 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 10:38:00 - 05 ก.ย. 2562
573 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ 13:36:00 - 04 ก.ย. 2562
574 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ร... 13:31:00 - 04 ก.ย. 2562
575 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ 09:30:00 - 04 ก.ย. 2562
576 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือน สิงห... 15:32:00 - 02 ก.ย. 2562
577 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 14:46:00 - 02 ก.ย. 2562
578 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB2 ข้อ3 (3.1)แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบ63 13:04:00 - 02 ก.ย. 2562
579 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 2 กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 63 13:01:00 - 02 ก.ย. 2562
580 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB3 ข้อ1 (1.2) เอกสารเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินสูงสุดจำนวน 1 โครงการ 10:44:00 - 02 ก.ย. 2562
581 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบสขร.) (ประจำเดือน สิงหาคม 2562) 10:07:00 - 02 ก.ย. 2562
582 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ 14:20:00 - 29 ส.ค. 2562
583 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ 13:08:00 - 23 ส.ค. 2562
584 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ 13:02:00 - 21 ส.ค. 2562
585 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์ยา 13:19:00 - 19 ส.ค. 2562
586 . ประกาศทั่วไป EB14 ณเดือนกรกฎาคม2562 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏ... 14:04:00 - 16 ส.ค. 2562
587 . ประกาศทั่วไป รายงานผลดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 15:46:00 - 15 ส.ค. 2562
588 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ตู้คอนเทนเนอร์พร้อมอุปกรณ์ 11:23:00 - 15 ส.ค. 2562
589 . ประกาศทั่วไป EB16 รอบ 12 เดือน การกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง 14:04:00 - 14 ส.ค. 2562
590 . ประกาศทั่วไป EB16 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 13:58:00 - 14 ส.ค. 2562
591 . ประกาศทั่วไป EB25 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงานประจำเดือน ตุลาค... 13:40:00 - 14 ส.ค. 2562
592 . ประกาศทั่วไป EB9 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตาม... 11:51:00 - 14 ส.ค. 2562
593 . ประกาศทั่วไป EB25 การกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง รอบที่ 2 ตัดยอด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 11:40:00 - 14 ส.ค. 2562
594 . ประกาศทั่วไป คู่มือกระบวนการปฏิบัติงานการให้บริการ (Flow Chart) ไตรมาส 4 11:10:00 - 14 ส.ค. 2562
595 . ประกาศทั่วไป EB12 รอบที่ 2 2562 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติรา... 10:46:00 - 14 ส.ค. 2562
596 . ประกาศทั่วไป EB9 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจ... 10:10:00 - 14 ส.ค. 2562
597 . ประกาศทั่วไป EB21 รอบที่ 2 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรก... 10:03:00 - 14 ส.ค. 2562
598 . ประกาศทั่วไป EB25 รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางประจำเดือน กรกฎาคม 2562 09:11:00 - 13 ส.ค. 2562
599 . ประกาศทั่วไป EB8 รอบที่ 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อส... 13:13:00 - 09 ส.ค. 2562
600 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบสขร.) (ประจำเดือน กรกฎาคม 2562) 09:34:00 - 09 ส.ค. 2562
601 . ประกาศทั่วไป EB24 ไตรมาส 4 2562 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามก... 11:50:00 - 08 ส.ค. 2562
602 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 10:55:00 - 08 ส.ค. 2562
603 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ 13:22:00 - 07 ส.ค. 2562
604 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 11:41:00 - 07 ส.ค. 2562
605 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว 11:40:00 - 07 ส.ค. 2562
606 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 11:37:00 - 07 ส.ค. 2562
607 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 11:36:00 - 07 ส.ค. 2562
608 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 11:30:00 - 07 ส.ค. 2562
609 . ประกาศทั่วไป EB17 การกำกับติดตาม ณ กค.62 หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการ กลไก หรือวางระบบในการป้อง... 15:37:00 - 05 ส.ค. 2562
610 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้าน-งานครัว คือเครื่องอบผ้า ขนาดไม่น้อยก... 13:30:00 - 02 ส.ค. 2562
611 . ประกาศทั่วไป คู่มือกระบวนการปฏิบัติงานการให้บริการ (Flow Chart) ไตรมาส 3 11:09:00 - 01 ส.ค. 2562
612 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์ยา 10:00:00 - 31 ก.ค 2562
613 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดอุปกรณ์ช่วยชีวิตทารกแรกคลอด จำนวน 1 เครื่อง 14:25:00 - 15 ก.ค 2562
614 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างขยายเขตปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงพยาบาลเชียงดาว 15:03:00 - 12 ก.ค 2562
615 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 16:13:00 - 11 ก.ค 2562
616 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 14:57:00 - 05 ก.ค 2562
617 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 14:56:00 - 05 ก.ค 2562
618 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 14:56:00 - 05 ก.ค 2562
619 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว 14:55:00 - 05 ก.ค 2562
620 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 14:55:00 - 05 ก.ค 2562
621 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ 14:50:00 - 05 ก.ค 2562
622 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ 13:52:00 - 05 ก.ค 2562
623 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ตู้อุ่นสารน้ำ) 08:44:00 - 04 ก.ค 2562
624 . ประกาศทั่วไป EB25 รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางประจำเดือน มิถุนายน 2562 08:10:00 - 04 ก.ค 2562
625 . ประกาศทั่วไป รายงานผลดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 14:34:00 - 03 ก.ค 2562
626 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข... 14:00:00 - 03 ก.ค 2562
627 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์ยา 13:28:00 - 03 ก.ค 2562
628 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบสขร.1) (ประจำเดือน มิถุนายน 2562... 10:08:00 - 03 ก.ค 2562
629 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ 09:45:00 - 28 มิ.ย. 2562
630 . ประกาศทั่วไป EB14 ณเดือนมิถุนายน 2562 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการ... 11:30:00 - 27 มิ.ย. 2562
631 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนราคา จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 5 เมตร พร้อมร่องระบายน้ำ 13:23:00 - 19 มิ.ย. 2562
632 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว 10:34:00 - 18 มิ.ย. 2562
633 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 10:34:00 - 18 มิ.ย. 2562
634 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง 10:33:00 - 18 มิ.ย. 2562
635 . ประกาศทั่วไป แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2562 15:46:00 - 13 มิ.ย. 2562
636 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบสขร.1) (ประจำเดือน พฤษภาคม 2562) 13:19:00 - 13 มิ.ย. 2562
637 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร 10:33:00 - 10 มิ.ย. 2562
638 . ประกาศทั่วไป EB26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการ... 13:32:00 - 04 มิ.ย. 2562
639 . ประกาศทั่วไป EB25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าห... 10:23:00 - 03 มิ.ย. 2562
640 . ประกาศทั่วไป EB25 รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางประจำเดือน พฤษภาคม 2562 10:12:00 - 03 มิ.ย. 2562
641 . ประกาศทั่วไป EB19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกล... 09:57:00 - 03 มิ.ย. 2562
642 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์ยา 14:50:00 - 28 พ.ค. 2562
643 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์ยา 14:43:00 - 24 พ.ค. 2562
644 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 10:34:00 - 23 พ.ค. 2562
645 . ประกาศทั่วไป อัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 ส่วนที่ 3 15:52:00 - 16 พ.ค. 2562
646 . ประกาศทั่วไป อัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 ส่วนที่ 1 15:51:00 - 16 พ.ค. 2562
647 . ประกาศทั่วไป อัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 ส่วนที่ 2 15:51:00 - 16 พ.ค. 2562
648 . ประกาศทั่วไป คู่มือกระบวนการปฏิบัติงานการให้บริการ (Flow Chart) ไตรมาส 2 10:58:00 - 15 พ.ค. 2562
649 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์ยา 13:10:00 - 13 พ.ค. 2562
650 . ประกาศทั่วไป อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 08:55:00 - 09 พ.ค. 2562
651 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบสขร.1) (ประจำเดือน เมษายน 2562) 16:18:00 - 07 พ.ค. 2562
652 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์ยา 13:08:00 - 03 พ.ค. 2562
653 . ประกาศทั่วไป EB25 รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางประจำเดือน เมษายน 2562 14:09:00 - 30 ม.ย. 2562
654 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะเสนอราคาเวชภัณฑ์ยา 13:20:00 - 24 ม.ย. 2562
655 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบสขร.1) (ประจำเดือน มีนาคม 2562) 16:12:00 - 01 ม.ย. 2562
656 . ประกาศทั่วไป EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการ... 10:43:00 - 01 ม.ย. 2562
657 . ประกาศทั่วไป EB9 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการตำเนินงานตาม... 15:37:00 - 25 มี.ค. 2562
658 . ประกาศทั่วไป แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลเชียงดาว ประจำปีงบประมาณ 2562(ปรับแผน) 10:30:00 - 25 มี.ค. 2562
659 . ประกาศทั่วไป EB 6 ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของห... 08:41:00 - 25 มี.ค. 2562
660 . ประกาศทั่วไป EB 7 ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยง... 08:40:00 - 25 มี.ค. 2562
661 . ประกาศทั่วไป EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่ววนร่วมในกา... 08:38:00 - 25 มี.ค. 2562
662 . ประกาศทั่วไป Strategy Map Template Chiangdao (แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลเชียงดาว) 14:47:00 - 20 มี.ค. 2562
663 . ประกาศทั่วไป ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย รพช.เชียงดาว 09:45:00 - 19 มี.ค. 2562
664 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 10:53:00 - 18 มี.ค. 2562
665 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะเสนอราคาเวชภัณฑ์ยา 13:33:00 - 15 มี.ค. 2562
666 . ประกาศทั่วไป EB25 รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 13:07:00 - 14 มี.ค. 2562
667 . ประกาศทั่วไป EB25 รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางประจำเดือน มีนาคม 2562 10:08:00 - 14 มี.ค. 2562
668 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562 15:45:00 - 13 มี.ค. 2562
669 . ประกาศทั่วไป EB10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี 11:02:00 - 13 มี.ค. 2562
670 . ประกาศทั่วไป MOPH Code 11:00:00 - 13 มี.ค. 2562
671 . ประกาศทั่วไป จริยธรรมข้าราชการพลเรือน 10:43:00 - 13 มี.ค. 2562
672 . ประกาศทั่วไป EB16 รอบ 6 เดือน การกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง 13:44:00 - 08 มี.ค. 2562
673 . ประกาศทั่วไป EB25 การกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง รอบที่ 1 ตัดยอด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 09:10:00 - 08 มี.ค. 2562
674 . ประกาศทั่วไป EB24 ไตรมาส2 2562 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามกา... 09:00:00 - 08 มี.ค. 2562
675 . ประกาศทั่วไป คู่มือกระบวนการปฏิบัติงานการให้บริการ(Flow chart) 09:00:00 - 06 มี.ค. 2562
676 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบสขร.1) ( ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ... 15:50:00 - 05 มี.ค. 2562
677 . ประกาศทั่วไป EB8 รอบที่ 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อส... 15:12:00 - 05 มี.ค. 2562
678 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเวชภัณฑ์ยา 11:51:00 - 26 ก.พ. 2562
679 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สั่งซื้อเวชภัณฑ์ยา 11:36:00 - 26 ก.พ. 2562
680 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะการเสนอราคา 11:36:00 - 26 ก.พ. 2562
681 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วย... 13:11:00 - 22 ก.พ. 2562
682 . ประกาศทั่วไป EB22 หน่วยงานมีประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความภายในหน่วยงานในการให้ควา... 11:33:00 - 13 ก.พ. 2562
683 . ประกาศทั่วไป EB16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของห... 10:09:00 - 12 ก.พ. 2562
684 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเวชภัณฑ์ยา 16:04:00 - 05 ก.พ. 2562
685 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบสขร.1) ( ประจำเดือน มกราคม 2562 ... 15:25:00 - 04 ก.พ. 2562
686 . ประกาศทั่วไป EB23หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง 14:10:00 - 31 ม.ค. 2562
687 . ประกาศทั่วไป ตารางการให้บริการของโรงพยาบาลเชียงดาว 10:24:00 - 31 ม.ค. 2562
688 . ประกาศทั่วไป แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข 09:37:00 - 29 ม.ค. 2562
689 . ประกาศทั่วไป แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) 09:35:00 - 29 ม.ค. 2562
690 . ประกาศทั่วไป กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง ปี 60 09:32:00 - 29 ม.ค. 2562
691 . ประกาศทั่วไป ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2560 09:19:00 - 29 ม.ค. 2562
692 . ประกาศทั่วไป คำรับรอง ปี 62 09:07:00 - 29 ม.ค. 2562
693 . ประกาศทั่วไป คู่มือมาตราฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 09:02:00 - 29 ม.ค. 2562
694 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเวชภัณฑ์ยา 14:06:00 - 28 ม.ค. 2562
695 . ประกาศทั่วไป EB17 หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการ กลไก หรือวางระบบในการป้องกันการรับสินบน 13:10:00 - 28 ม.ค. 2562
696 . ประกาศทั่วไป นโยบายปลัดกระทรวงสาธรณสุข 13:43:00 - 25 ม.ค. 2562
697 . ประกาศทั่วไป EB18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่ว... 10:53:00 - 21 ม.ค. 2562
698 . ประกาศทั่วไป EB25 รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางประจำเดือน มกราคม 2562 09:07:00 - 21 ม.ค. 2562
699 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน 10:48:00 - 17 ม.ค. 2562
700 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ... 10:44:00 - 17 ม.ค. 2562
701 . ประกาศทั่วไป EB21 รอบที่ 1 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรก... 13:45:00 - 12 ม.ค. 2562
702 . ประกาศทั่วไป EB20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 11:15:00 - 11 ม.ค. 2562
703 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบสขร.1) ( ประจำวันที่ ธันวาคม 2... 11:10:00 - 11 ม.ค. 2562
704 . ประกาศทั่วไป EB 15 ประกาศเจตจำนงสุจริต 09:20:00 - 11 ม.ค. 2562
705 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเวชภัณฑ์ยา 12:00:00 - 10 ม.ค. 2562
706 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน 10:15:00 - 09 ม.ค. 2562
707 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง 10:08:00 - 09 ม.ค. 2562
708 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเวชภัณฑ์ยา 10:45:00 - 08 ม.ค. 2562
709 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำรอบไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม -... 09:28:00 - 02 ม.ค. 2562
710 . ประกาศทั่วไป EB25 รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางประจำเดือน ธันวาคม 2561 09:06:00 - 28 ธ.ค. 2561
711 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเวชภัณฑ์ยา 14:35:00 - 26 ธ.ค. 2561
712 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเวชภัณฑ์ยา 14:41:00 - 18 ธ.ค. 2561
713 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 14:11:00 - 11 ธ.ค. 2561
714 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB3 1.2 เอกสารการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรม... 10:13:00 - 10 ธ.ค. 2561
715 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB3 1.1เอกสารเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลา... 10:10:00 - 10 ธ.ค. 2561
716 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วยเสียและผลประโยชน์ทับซ้อน (บริษัท เทคเอช จำกัด) 10:30:00 - 07 ธ.ค. 2561
717 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วยเสียและผลประโยชน์ทับซ้อน (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซุปเปอร์โ... 09:34:00 - 07 ธ.ค. 2561
718 . ประกาศทั่วไป EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่า... 09:52:00 - 04 ธ.ค. 2561
719 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำเดือน ตุลาคม 2561 - พฤศจ... 16:38:00 - 03 ธ.ค. 2561
720 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงานทันตกรรม ประจำเดือน ตุลาคม 2561 - พฤศจิกา... 16:36:00 - 03 ธ.ค. 2561
721 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำเดือน ตุลาคม 2561 -... 16:35:00 - 03 ธ.ค. 2561
722 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างการแพทย์ ประจำเดือน ตุลาคม 2561 - พฤศจิกายน ... 16:33:00 - 03 ธ.ค. 2561
723 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป ประจำเดือน ตุลาคม 2561 - พฤศจิกายน 25... 16:31:00 - 03 ธ.ค. 2561
724 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา ประจำเดือน ตุลาคม 2561 - พฤศจิกาย... 16:29:00 - 03 ธ.ค. 2561
725 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตเผยแพร่ข่าวสารผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 - พฤศจิ... 15:55:00 - 03 ธ.ค. 2561
726 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 256... 10:47:00 - 03 ธ.ค. 2561
727 . ประกาศทั่วไป EB25 รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางประจำเดือน พฤษจิกายน 2561 15:04:00 - 30 พ.ย. 2561
728 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 10:20:00 - 29 พ.ย. 2561
729 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลเชียงดาว ประจำปีงบประมาณ 2562 09:37:00 - 28 พ.ย. 2561
730 . ประกาศทั่วไป EB12 รอบที่ 1 2562 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติรา... 13:55:00 - 26 พ.ย. 2561
731 . ประกาศทั่วไป EB11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำ... 13:51:00 - 26 พ.ย. 2561
732 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติเผยแพร่มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 16:46:00 - 21 พ.ย. 2561
733 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ CBC 16:36:00 - 19 พ.ย. 2561
734 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน ๔ รายการ 16:34:00 - 19 พ.ย. 2561
735 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดชนิดอัตโนมัติ จำนวน ๒๔ ... 16:29:00 - 19 พ.ย. 2561
736 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน ๔ รายการ 13:27:00 - 09 พ.ย. 2561
737 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดชนิดอัตโนมัติ จำนวน ... 13:25:00 - 09 พ.ย. 2561
738 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ จำนวน ๑ รายการ 13:20:00 - 09 พ.ย. 2561
739 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2561 10:32:00 - 05 พ.ย. 2561
740 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 09:10:00 - 01 พ.ย. 2561
741 . ประกาศทั่วไป EB25 รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางประจำเดือน ตุลาคม 2561 13:56:00 - 26 ต.ค. 2561
742 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 13:21:00 - 25 ต.ค. 2561
743 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเวชภัณฑ์ยา 09:27:00 - 17 ต.ค. 2561
744 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาก่อสร้างทางเชื่อม 09:06:00 - 16 ต.ค. 2561
745 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ 10:46:00 - 08 ต.ค. 2561
746 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเวชภัณฑ์ยา 11:08:00 - 02 ต.ค. 2561
747 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเวชภัณฑ์ยา 11:03:00 - 02 ต.ค. 2561
748 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเวชภัณฑ์ยา 10:41:00 - 02 ต.ค. 2561
749 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเวชภัณฑ์ยา 10:20:00 - 02 ต.ค. 2561
750 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเวชภัณฑ์ยา 10:19:00 - 02 ต.ค. 2561
751 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิว 14:41:00 - 25 ก.ย. 2561
752 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อม 14:33:00 - 25 ก.ย. 2561
753 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล จำนวน ๑ รายการ 10:05:00 - 17 ก.ย. 2561
754 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อแก๊สออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ 19:43:00 - 13 ก.ย. 2561
755 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลเชียงดาว จำนวน ๑ รายก... 19:33:00 - 13 ก.ย. 2561
756 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ รายการ 19:27:00 - 13 ก.ย. 2561
757 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารผู้ป่วยใน จำนวน ๑ รายการ 19:22:00 - 13 ก.ย. 2561
758 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เอกสารการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ 11:50:00 - 12 ก.ย. 2561
759 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1 รายการ 12:36:00 - 05 ก.ย. 2561
760 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ขนาดไม่ต่ำกว... 12:29:00 - 05 ก.ย. 2561
761 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1 รายการ 10:10:00 - 05 ก.ย. 2561
762 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ งบเงินบำรุง โรงพยาบาล 10:00:00 - 05 ก.ย. 2561
763 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 4.รายละเอียดเ ครื่องตรวจคลื่นหัวใจ 09:03:00 - 05 ก.ย. 2561
764 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 5.รายละเอียดเครื่องช่วยหายใจ 09:03:00 - 05 ก.ย. 2561
765 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 6ตารางวงเงินงบประมาณ 09:03:00 - 05 ก.ย. 2561
766 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 2ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 09:02:00 - 05 ก.ย. 2561
767 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 3.รายละเอียดเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ 09:02:00 - 05 ก.ย. 2561
768 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 1ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 09:01:00 - 05 ก.ย. 2561
769 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คุณลักษณะเฉพราะหัวข้อประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ 12:35:00 - 29 ส.ค. 2561
770 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตารางแสดงวงเงินหัวข้อประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ 12:34:00 - 29 ส.ค. 2561
771 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 10:49:00 - 28 ส.ค. 2561
772 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ 14:02:00 - 24 ส.ค. 2561
773 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ 13:47:00 - 24 ส.ค. 2561
774 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ ซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ... 13:43:00 - 24 ส.ค. 2561
775 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา ประจำเดือน กรกฏาคม 2561 13:39:00 - 22 ส.ค. 2561
776 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ประจำเดือน กรกฏาคม 2561 13:39:00 - 22 ส.ค. 2561
777 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำเดือน กรกฏาคม 2561 13:38:00 - 22 ส.ค. 2561
778 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป ประจำเดือน กรกฏาคม 2561 13:37:00 - 22 ส.ค. 2561
779 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงานทันตกรรม ประจำเดือน กรกฏาคม 2561 13:37:00 - 22 ส.ค. 2561
780 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างการแพทย์ ประจำเดือน กรกฏาคม 2561 13:35:00 - 22 ส.ค. 2561
781 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อนุมัติเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม 2561 13:33:00 - 22 ส.ค. 2561
782 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนและอนุญาตเผยแพร่สรุปผลบนเว็ปไซต์ของโรงพยาบาลเชี... 11:19:00 - 21 ส.ค. 2561
783 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ 15:24:00 - 17 ส.ค. 2561
784 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ 10:30:00 - 17 ส.ค. 2561
785 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา 10:30:00 - 17 ส.ค. 2561
786 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตารางแสดงวงเงินครุภัณฑ์ 3 รายการ 10:30:00 - 17 ส.ค. 2561
787 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดเครื่องจรวจสมรรถภาพทารก 10:30:00 - 17 ส.ค. 2561
788 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดหุ่นจำลอง 10:30:00 - 17 ส.ค. 2561
789 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดเครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัว 10:30:00 - 17 ส.ค. 2561
790 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเวชภัณฑ์ยา 09:50:00 - 14 ส.ค. 2561
791 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเวชภัณฑ์ยา 15:15:00 - 31 ก.ค 2561
792 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเวชภัณฑ์ยา 15:06:00 - 31 ก.ค 2561
793 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเวชภัณฑ์ยา 10:19:00 - 26 ก.ค 2561
794 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเวชภัณฑ์ยา 11:12:00 - 25 ก.ค 2561
795 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเวชภัณฑ์ยา 10:18:00 - 13 ก.ค 2561
796 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเวชภัณฑ์ยา 09:37:00 - 13 ก.ค 2561
797 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเวชภัณฑ์ยา 09:30:00 - 13 ก.ค 2561
798 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง งบค่าเสื่อมปี 2560 15:34:00 - 12 ก.ค 2561
799 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 13:36:00 - 29 มิ.ย. 2561
800 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อนุญาตเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผลการพิจาณาจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2561 16:02:00 - 27 มิ.ย. 2561
801 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2561 16:01:00 - 27 มิ.ย. 2561
802 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ประจำเดือน มิถุนายน 2561 16:00:00 - 27 มิ.ย. 2561
803 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิทยาศาสตร์ ประจำเดือน มิถุนายน 2561 16:00:00 - 27 มิ.ย. 2561
804 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทันตกรรม ประจำเดือน มิถุนายน 2561 15:59:00 - 27 มิ.ย. 2561
805 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2561 15:58:00 - 27 มิ.ย. 2561
806 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างการแพทย์ ประจำเดือน มิถุนายน 2561 15:56:00 - 27 มิ.ย. 2561
807 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะ 16:29:00 - 20 มิ.ย. 2561
808 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตารางวงเงินราคากลาง 16:29:00 - 20 มิ.ย. 2561
809 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คุณลักษณะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 16:29:00 - 20 มิ.ย. 2561
810 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาฯครุภัณฑ์ยานพาหนะ 16:28:00 - 20 มิ.ย. 2561
811 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานปี 2560 08:46:00 - 20 มิ.ย. 2561
812 . ประกาศทั่วไป ข้อมูลประชากรกลางปีแยกชายหญิง ประจำปี 2560 08:57:00 - 15 มิ.ย. 2561
813 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พกส. 11:05:00 - 13 มิ.ย. 2561
814 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(ปิดการให้ความเห็นร่างประกาศ) 14:16:00 - 12 มิ.ย. 2561
815 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 4.ร่างเอกสารประกวดราคาฯ 14:10:00 - 12 มิ.ย. 2561
816 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 2.ตารางวงเงินราคากลาง 14:03:00 - 12 มิ.ย. 2561
817 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 3.ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหน 14:03:00 - 12 มิ.ย. 2561
818 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 1.คุณลักษณะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 14:00:00 - 12 มิ.ย. 2561
819 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือ(Work Manual) 10:08:00 - 12 มิ.ย. 2561
820 . ประกาศทั่วไป วาระการประชุมกลุ่มบุคลากรรณรงค์เพื่อเสริมสร้างการบริหารงานโปร่งใส 16:50:00 - 31 พ.ค. 2561
821 . ประกาศทั่วไป คู่มือระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก โครงการเพื่อคนพิการ ... 14:11:00 - 31 พ.ค. 2561
822 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเวชภัณฑ์ยา 09:20:00 - 31 พ.ค. 2561
823 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเวชภัณฑ์ยา 09:00:00 - 31 พ.ค. 2561
824 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเวชภัณฑ์ยา 09:00:00 - 31 พ.ค. 2561
825 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1-3 17:04:00 - 30 พ.ค. 2561
826 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เวชภัณฑ์ยา เดือน พฤษภาคม 61 17:03:00 - 30 พ.ค. 2561
827 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 วิทยาศาสตร์การแพทย์ เดือน พฤษภาคม 61 17:03:00 - 30 พ.ค. 2561
828 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 จัดซื้อจัดจ้างทั่วไป เดือน พฤษภาคม 61 17:02:00 - 30 พ.ค. 2561
829 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ครุภัณฑ์ เดือน พฤษภาคม 61 17:00:00 - 30 พ.ค. 2561
830 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 งานทัตกรรม เดือน พฤษภาคม 61 16:59:00 - 30 พ.ค. 2561
831 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 วัสดุการแพทย์ เดือน พฤษภาคม 61 16:57:00 - 30 พ.ค. 2561
832 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2561 16:56:00 - 30 พ.ค. 2561
833 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ครุภัณฑ์ เดือน ตุลาคม 2560 ถึง เมษายน 2561 14:02:00 - 25 พ.ค. 2561
834 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 วัสดุการแพทย์ เดือน เมษายน 61 10:46:00 - 16 พ.ค. 2561
835 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 งานเวชภัณฑ์ยา เดือน เมษายน 61 10:45:00 - 16 พ.ค. 2561
836 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 งานวัสดุทั่วไป เดือน เมษายน 61 10:44:00 - 16 พ.ค. 2561
837 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 งานวิทยาสาสตร์การแพทย์ เมษายน 61 10:42:00 - 16 พ.ค. 2561
838 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 งานทันตกรรม เดือน เมษายน 61 10:39:00 - 16 พ.ค. 2561
839 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2561 10:15:00 - 16 พ.ค. 2561
840 . ประกาศรับสมัครงาน รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่1 และ มีสิทธิ... 16:57:00 - 11 พ.ค. 2561
841 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศเวลา สถานที่ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 13:33:00 - 01 พ.ค. 2561
842 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 14:36:00 - 28 ม.ย. 2561
843 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ซื้อเวชภัณฑ์ยา 13:50:00 - 23 ม.ย. 2561
844 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเวชภัณฑ์ยา 14:26:00 - 10 ม.ย. 2561
845 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเวชภัณฑ์ยา 14:23:00 - 10 ม.ย. 2561
846 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 10:34:00 - 09 ม.ย. 2561
847 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2561 ถึง มีน... 10:35:00 - 03 ม.ย. 2561
848 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 งานชันสูตร เดือน มกราคม 2561 ถึง เดือน มีนาคม 2561 09:55:00 - 03 ม.ย. 2561
849 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 วัสดุครุภัณฑ์ทั่วไป เดือน มกราคม 2561 ถึง เดือน มีนาคม 2561 09:53:00 - 02 ม.ย. 2561
850 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 วัสดุการแพทย์ เดือน มกราคม 2561 ถึง เดือน มีนาคม 2561 09:53:00 - 02 ม.ย. 2561
851 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 งานทันตกรรม เดือน มกราคม 2561 ถึง เดือน มีนาคม 2561 09:51:00 - 02 ม.ย. 2561
852 . ประกาศทั่วไป การป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการกิจหลักและภารกิจสนุนปี 2561 16:20:00 - 29 มี.ค. 2561
853 . ประกาศทั่วไป เผนแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 10:17:00 - 29 มี.ค. 2561
854 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือ(Work manual) 16:37:00 - 28 มี.ค. 2561
855 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการบริหารงานเพื่อความโปร่งใสการจัดกิจกรรมปี 2561 11:14:00 - 28 มี.ค. 2561
856 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินการกามแผนปฏิบัติการป้องกัน และ ปราบปรามการทุจริต ประจำปี2561 (ไ... 11:11:00 - 28 มี.ค. 2561
857 . ประกาศทั่วไป ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561(งบดำเนินงาน) 10:55:00 - 23 มี.ค. 2561
858 . ประกาศทั่วไป คู่มือระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 21:42:00 - 22 มี.ค. 2561
859 . ประกาศทั่วไป การปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อปฏิบัติงานเพื่อปกป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 20:57:00 - 21 มี.ค. 2561
860 . ประกาศทั่วไป คำสั่งแต่ตั้งกลุ่มบุคคลกรรณรงค์เพื่อเสริมสร้างบริหารงานที่โปร่งใส 15:03:00 - 20 มี.ค. 2561
861 . ประกาศทั่วไป แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 16:45:00 - 11 มี.ค. 2561
862 . ประกาศทั่วไป คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลเชียงดาว 16:26:00 - 11 มี.ค. 2561
863 . ประกาศทั่วไป บอร์ดประกาศประชาส้มพันธ์โรงพยาบาล 15:50:00 - 11 มี.ค. 2561
864 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปการประชุม CFO การจัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 15:22:00 - 11 มี.ค. 2561
865 . ประกาศทั่วไป ประชุมการจัดซื้อจัดจ้าง วิเคราห์และป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 2561 15:19:00 - 11 มี.ค. 2561
866 . ประกาศทั่วไป สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน 14:41:00 - 11 มี.ค. 2561
867 . ประกาศทั่วไป ผลการดำเนินการแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต ประจำปี 2561 14:13:00 - 11 มี.ค. 2561
868 . ประกาศทั่วไป ประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการจัดการจัดซื้อจัดจ้าง 14:09:00 - 11 มี.ค. 2561
869 . ประกาศทั่วไป ประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการเจรจาไกล่เกลี่ย 14:07:00 - 11 มี.ค. 2561
870 . ประกาศทั่วไป กระบวนการให้บริการผู้ป่วยนอก(OPD) 10:50:00 - 11 มี.ค. 2561
871 . ประกาศทั่วไป คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบ้ติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 16:55:00 - 10 มี.ค. 2561
872 . ประกาศทั่วไป คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการตัดซื้อจัดจ้าง 16:53:00 - 10 มี.ค. 2561
873 . ประกาศทั่วไป คู่มือการปฏิบัติงาน(Work Manual) 13:42:00 - 10 มี.ค. 2561
874 . ประกาศทั่วไป การดำเนินงานตามบทบาทภารกิจของโรงพยาบาลเชียงดาว 10:15:00 - 10 มี.ค. 2561
875 . ประกาศทั่วไป แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข 16:43:00 - 07 มี.ค. 2561
876 . ประกาศทั่วไป พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี 16:42:00 - 07 มี.ค. 2561
877 . ประกาศทั่วไป จริยธรรมข้าราชการพลเรือน 10 ประการ 13:47:00 - 05 มี.ค. 2561
878 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 วัสดุครุภัณฑ์ทั่วไป กุมภาพันธ์ 61 14:30:00 - 02 มี.ค. 2561
879 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 งานเภสัชกรรม กุมภาพันธ์ 61 09:54:00 - 01 มี.ค. 2561
880 . ประกาศทั่วไป กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 11:28:00 - 28 ก.พ. 2561
881 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 วัสดุครุภัณฑ์ทั่วไป มกราคม 61 14:31:00 - 01 ก.พ. 2561
882 . ประกาศทั่วไป เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(งบค่าเสื่อม20%) 14:06:00 - 29 ม.ค. 2561
883 . ประกาศทั่วไป แบบ สขร. ประจำเดือน ธันวาคม 2560 21:09:00 - 26 ธ.ค. 2560
884 . ประกาศทั่วไป แบบ สขร. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 21:06:00 - 26 ธ.ค. 2560
885 . ประกาศทั่วไป แบบ สขร. ประจำเดือน ตุลาคม 2560 20:57:00 - 26 ธ.ค. 2560
886 . ประกาศทั่วไป แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจงานจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสาตร์การแพทย์ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สา... 20:54:00 - 26 ธ.ค. 2560
887 . ประกาศทั่วไป รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 16:13:00 - 26 ธ.ค. 2560
888 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร โรงพยาบาลเชียงดาว 16:00:00 - 25 ธ.ค. 2560
889 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดชนิดอัต... 16:00:00 - 25 ธ.ค. 2560
890 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ 09:05:07 - 14 ธ.ค. 2560
891 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารฯ โรงพยาบาลเชียงดาว ด้วยวิธีประกวดราคาอ... 09:37:01 - 12 ธ.ค. 2560
892 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดชนิดอัตโนมัติ (Automat... 14:13:25 - 01 ธ.ค. 2560
893 . ประกาศทั่วไป ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงพยาบาลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว... 09:23:13 - 30 ต.ค. 2560
โรงพยาบาลเชียงดาว หมู่ 2 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
E-mail : cdhchiangdao60@gmail.com โทร 053-455074 โทรสาร 053-455249
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : CDH_Admin