หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ

  ประกาศในหน่วยงาน ทั้งหมด   
     ยังไม่มีประกาศ


ประกาศทั่วไป ทั้งหมด   

29 ม.ค. 2561

26 ธ.ค. 2560

26 ธ.ค. 2560

26 ธ.ค. 2560

26 ธ.ค. 2560


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด   

25 ธ.ค. 2560

25 ธ.ค. 2560

14 ธ.ค. 2560

12 ธ.ค. 2560

01 ธ.ค. 2560


ประกาศรับสมัครงาน ทั้งหมด   
     ยังไม่มีประกาศ


พ.ญ.กชพร อินทวงศ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโรงพยาบาลเชียงดาว
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
วีดีทัศน์
CMBIS
DHDC2
HDC เชียงใหม่
thcc
จัดซิ้อ-จัดจ้าง
ตรวจสอบห้องประชุม
ประกาศผู้ชนะ
งานควบคุมภายใน
เอกสารงานตรวจสอบภายใน
กฎหมาย ข้อบังคับ
รายงานประจำปี
โครงการสัมนา ITA
Service Plan
การพัฒนาระบบบริการ
รายงานการประชุม
เอกสารเผยแพร่
สารบรรณ Online
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ตรวจราชการและนิเทศงาน
 

 หน่วยงานในเขตอำเภอ
  00532 - สสอ.เชียงดาว
  05841 - รพ.สต.เมืองนะ
  05842 - รพ.สต.เมืองนะ
  10280 - สสช.บ้านแกน้อย
  05843 - รพ.สต.เมืองงาย
  05844 - รพ.สต.แม่นะ
  05845 - รพ.สต.แม่นะ
  05846 - รพ.สต.เมืองคอง
  05847 - รพ.สต.ปิงโค้ง
  05848 - รพ.สต.ปิงโค้ง
  14163 - ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองนครสวรรค์
  05849 - รพ.สต.ทุ่งข้าวพวง


 หน่วยงานภายในจังหวัด
  สนง.สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
  รพช.เทพรัตนเวชชานุกูล
  รพช.โรงพยาบาลเชียงดาว
  รพช.ดอยสะเก็ด
  รพช.แม่แตง
  รพช.สะเมิง
  รพช.แม่อาย
  รพช.พร้าว
  รพช.สันป่าตอง
  รพช.สันกำแพง
  รพช.สันทราย
  รพช.หางดง
  รพช.ฮอด
  รพช.ดอยเต่า
  รพช.อมก๋อย
  รพช.สารภี
  รพช.เวียงแหง
  รพ.ไชยปราการ
  รพช.แม่วาง
  รพช.แม่ออน
  รพช.วัดจันทร์

http://1.179.210.149/cdh/?cat=5
วีดีทัศน์ ทั้งหมด   โรงพยาบาลโรงพยาบาลเชียงดาว หมู่ 2 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
E-mail : - โทร - โทรสาร -
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : อภิเชษฐ์ สมควร
 HosThai.com