หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ


ประกาศในหน่วยงาน ทั้งหมด   

25 ม.ย. 2561


ประกาศทั่วไป ทั้งหมด   

29 มี.ค. 2561

29 มี.ค. 2561

28 มี.ค. 2561

28 มี.ค. 2561

28 มี.ค. 2561


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด   

10 ม.ย. 2561

10 ม.ย. 2561

03 ม.ย. 2561

03 ม.ย. 2561

02 ม.ย. 2561


ประกาศรับสมัครงาน ทั้งหมด   

09 ม.ย. 2561

พ.ญ.กชพร อินทวงศ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโรงพยาบาลเชียงดาว
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
วีดีทัศน์
CMBIS
DHDC2
HDC เชียงใหม่
thcc
จัดซิ้อ-จัดจ้าง
ตรวจสอบห้องประชุม
ประกาศผู้ชนะ
งานควบคุมภายใน
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ติดต่อเรา
รายงานประจำปี
เอกสารงานตรวจสอบภายใน
Service Plan
การพัฒนาระบบบริการ
รายงานการประชุม
เอกสารเผยแพร่
สารบรรณ Online
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ตรวจราชการและนิเทศงาน
ตารางเวลาให้บริการผู้ป่วยนอก
 

 หน่วยงานในเขตอำเภอ
  00532 - สสอ.เชียงดาว
  05841 - รพ.สต.เมืองนะ
  05842 - รพ.สต.เมืองนะ
  10280 - สสช.บ้านแกน้อย
  05843 - รพ.สต.เมืองงาย
  05844 - รพ.สต.แม่นะ
  05845 - รพ.สต.แม่นะ
  05846 - รพ.สต.เมืองคอง
  05847 - รพ.สต.ปิงโค้ง
  05848 - รพ.สต.ปิงโค้ง
  14163 - ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองนครสวรรค์
  05849 - รพ.สต.ทุ่งข้าวพวง


 หน่วยงานภายในจังหวัด
  สนง.สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
  รพช.เทพรัตนเวชชานุกูล
  รพช.โรงพยาบาลเชียงดาว
  รพช.ดอยสะเก็ด
  รพช.แม่แตง
  รพช.สะเมิง
  รพช.แม่อาย
  รพช.พร้าว
  รพช.สันป่าตอง
  รพช.สันกำแพง
  รพช.สันทราย
  รพช.หางดง
  รพช.ฮอด
  รพช.ดอยเต่า
  รพช.อมก๋อย
  รพช.สารภี
  รพช.เวียงแหง
  รพ.ไชยปราการ
  รพช.แม่วาง
  รพช.แม่ออน
  รพช.วัดจันทร์


กลุ่มงานการแพทย์
งานการแพทย์
กลุ่มงานทันตกรรม
งานทันตกรรม
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ รังสีวิทยา
งานเทคนิคการแพทย์
งานรังสีวิทยา
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
งานแผนงานและประเมินผล
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
งานเวชระเบียนและสถิติ
งานพัฒนาคุณภาพ
งานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานการจัดการ
งานการเงินและบัญชี
งานธุรการ
งานการเจ้าหน้าที่
งานพัสดุ ก่อสร้าง และซ่อมบำรุง
การบริหารยานพาหนะ
กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ
งานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและสนับสนุนเครือข่าย
งานป้องกันและควบคุมโรค
งานส่งเสริมสุขภาพ
งานสุขภาพจิตและยาเสพติด

 


วีดีทัศน์ ทั้งหมด   โรงพยาบาลโรงพยาบาลเชียงดาว หมู่ 2 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
E-mail : - โทร 053-455084 โทรสาร 053-455249
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : อภิเชษฐ์ สมควร
 HosThai.com